You are here:
04 april 2019 / nieuws

Wetsvoorstel implementatie Nederlandse UBO-register ingediend

Op 4 april 2019 is de “Implementatiewet registratie van uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” (het UBO-register) ingediend bij de Tweede Kamer.

he Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide - Belgium Chapter

Download de pdf versie

Het UBO-register is een register waarin bepaalde persoonlijke gegevens worden opgenomen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten (registratieplichtigen). De invoering van een UBO-register is één van de maatregelen die is opgenomen in de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn.

De implementatie van het UBO-register dient uiterlijk op 10 januari 2020 te zijn gerealiseerd. Na inwerkingtreding van de implementatiewet hebben registratieplichtigen 18 maanden de tijd om bij de Kamer van Koophandel opgave van hun UBO-informatie te doen.

Wie is registratieplichtig?

Onder meer de volgende in Nederland opgerichte vennootschappen en juridische entiteiten dienen UBO-informatie op te geven bij de Kamer van Koophandel:

 • Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen;
 • Stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties; en
 • Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.

Beursgenoteerde naamloze vennootschappen die zijn onderworpen aan bepaalde openbaarmakingsvereisten en hun 100% dochtervennootschappen zijn niet registratieplichtig voor het UBO-register.

Buitenlandse rechtspersonen hoeven geen UBO-informatie in Nederland te registreren, ook niet indien zij een hoofd- of nevenvestiging in Nederland hebben. Fondsen voor gemene rekening worden niet opgenomen in het UBO-register, maar zullen UBO-informatie moeten registreren in het bij separaat wetsvoorstel in te voeren UBO-register voor trusts. Het UBO-register voor trusts zal naar verwachting niet publiek toegankelijk worden, maar wel toegankelijk zijn voor personen die een legitiem belang bij toegang tot de UBO-informatie kunnen aantonen.

Nederlandse personenvennootschappen die niet in het handelsregister zijn ingeschreven omdat hun onderneming niet (meer) in Nederland is gevestigd, moeten zich op grond van het wetsvoorstel opnieuw inschrijven in het handelsregister en derhalve UBO-informatie registreren.

Wie is UBO?

In een uitvoeringsbesluit (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) is nu al per type registratieplichtige aangegeven welke categorieën van natuurlijke personen in elk geval worden beschouwd als UBO. Daarbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat geen sprake is van een limitatieve opsomming en dat ten aanzien van één registratieplichtige meerdere UBO’s kunnen bestaan.

Hierna wordt voor de NV, BV, stichting en commanditaire vennootschap kort beschreven welke natuurlijke personen onder het uitvoeringsbesluit in elk geval als UBO worden beschouwd:

 • Voor de NV en BV: UBO's zijn de natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of het eigendomsbelang houden in de vennootschap, of die via andere middelen uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap. Indien een voldoende eigendomsbelang wordt gehouden via tussenkomst van een stichting administratiekantoor blijft de natuurlijk persoon kwalificeren als UBO.
 • Voor stichtingen: UBO’s van een stichting zijn de natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang houden in de stichting, die direct of indirect meer dan 25 procent van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de stichting, of die feitelijk zeggenschap kunnen uitoefenen over de stichting.
 • Voor commanditaire vennootschappen: UBO's zijn de natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang houden in de personenvennootschap, die direct of indirect meer dan 25 procent van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven, of het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap.

Van een eigendomsbelang is sprake indien een natuurlijk persoon recht heeft op de uitkering van de winst of de reserves van een rechtspersoon of personenvennootschap, of recht heeft op het overschot na vereffening. Wanneer er twijfel bestaat welke natuurlijke personen UBO zijn van een registratieplichtige dan wordt het hoger leidinggevend personeel van de registratieplichtige als UBO aangemerkt. Voor de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de stichting zijn dat de statutaire bestuurders. Voor de commanditaire vennootschap zijn dit de beherende vennoten.

Welke UBO-informatie wordt geregistreerd?

Registratieplichtigen dienen voor elke UBO informatie aan te leveren. Een deel van deze informatie is via het handelsregister publiek toegankelijk. Een ander deel van de aan te leveren informatie is uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid.

Publiek toegankelijke UBO-informatie

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortemaand en -jaar;
 • Nationaliteit;
 • Woonstaat;
 • Aard en omvang van het economische belang van de UBO (in bandbreedtes van meer dan 25% tot 50%, van 50% tot 75% en van 75% tot en met 100%).

Niet publiek toegankelijke UBO-informatie

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • Geboortedag;
 • Geboorteland en –plaats;
 • Woonadres;
 • Afschrift van geldig identiteitsdocument;
 • Afschrift van document(en) waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft én waaruit de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang blijkt.

Kan UBO-informatie worden afgeschermd?

UBO’s kunnen verzoeken om afscherming van de publiek toegankelijke UBO-informatie, indien de UBO door de publicatie van diens gegevens wordt blootgesteld aan een onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie. Daarnaast kan om afscherming worden verzocht als een UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is.

In nadere regelgeving zal worden uitgewerkt op welke wijze de blootstelling aan bovengenoemde risico's moet worden aangetoond. Zolang niet onherroepelijk op een verzoek tot afscherming is beslist zal de betreffende UBO-informatie niet worden gepubliceerd.

Wanneer treedt het UBO-register in werking?

De implementatie van het UBO-register dient uiterlijk op 10 januari 2020 te zijn gerealiseerd. Na inwerkingtreding van de implementatiewet hebben registratieplichtigen 18 maanden de tijd om bij de Kamer van Koophandel opgave van hun UBO-informatie te doen. De Kamer van Koophandel trekt voor de gehele invoering van alle informatie van deze entiteiten een periode van 2,5 jaar uit. Voor nieuw opgerichte registratieplichtigen vindt de opgave van UBO-informatie plaats gelijktijdig met de inschrijving in het handelsregister.

Contact

Heeft u vragen over het UBO-register? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het UBO-register in uw situatie.

 Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer
Hoge Raad geeft nadere invulling aan bezitstermijn bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

Hoge Raad geeft nadere invulling aan bezitstermijn bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 arrest gewezen in enkele procedures over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. In deze zaken was... lees meer