You are here:

Algemene voorwaarden

Loyens & Loeff N.V.

  1. Loyens & Loeff N.V. (“Loyens & Loeff”) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt de advocatuur, de belastingadviespraktijk en het notariaat uit te oefenen.
  2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Loyens & Loeff.
  3. Uitsluitend Loyens & Loeff geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
  4. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van Loyens & Loeff is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Loyens & Loeff zal door of vanwege Loyens & Loeff kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Loyens & Loeff.
  5. Iedere aansprakelijkheid van Loyens & Loeff is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
  6. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Loyens & Loeff verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Loyens & Loeff zijn betrokken.
  7. De verhouding tussen een opdrachtgever en Loyens & Loeff wordt beheerst door het Nederlandse recht.
  8. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Loyens & Loeff kennis te nemen.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 juli 2009 onder nummer 43/2009.