You are here:
18 juni 2018 / nieuws

Verdubbeling signalen zorgfraude

unlock

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft onlangs het rapport Signalen Zorgfraude 2017 uitgebracht (het Rapport). Uit het Rapport blijkt een enorme stijging van het aantal fraudesignalen in de zorg.

In 2017 zijn in totaal 675 signalen geregistreerd in het verzamelpunt zorgfraude. Dat zijn er 228 meer dan de 447 signalen die in 2016 werden geregistreerd. Een stijging van maar liefst 51%. Relatief veel signalen zagen op (i) upcoding, waarbij een zorgverlener een duurdere behandeling declareert dan werkelijk is gegeven of noodzakelijk was, (ii) vervalsing en (iii) het verrichten van zorg van onvoldoende kwaliteit.

De complexiteit van zorgfraude wordt steeds beter zichtbaar. Zo komt uit het Rapport naar voren dat een substantieel deel van de fraudesignalen betrekking heeft op meerdere financieringsbronnen en/of zorgsoorten. Dat betekent dat frauderende zorgaanbieders die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 veelal frauderen binnen meerdere domeinen waarin zij werkzaam zijn.

De stijging van het aantal meldingen is te verklaren doordat opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg steeds actiever informatie uitwisselen. Daarnaast wijt het IKZ een deel van de toename van de fraudesignalen aan een aantal incidentele factoren die in 2017 plaatsvonden, zoals media-aandacht.

De stijging van het aantal fraudesignalen in de zorg is ook in de politiek en de praktijk niet onopgemerkt gebleven. Eerder schreven we al een healthbit over het aanhangige wetsvoorstel ´Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ dat ziet op het terugdringen van fraude in de zorg en procedeerden we in zaken over onrechtmatige declaraties.

 

Het Healthcare Team van Loyens & Loeff heeft veel ervaring met fraude in de zorg. Meer informatie? Neem gerust contact op met Aurélie Mingels of Gina Hensen van het Healthcare Team.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBitsToepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer

Updaten medezeggenschapsregeling vóór 1 januari 2021

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking getreden. Zorginstellingen hebben tot en met 31 december 2020... lees meer

Risicovereveningsmodel 2021 vastgesteld

De financiële gevolgen en onzekerheden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 tonen het belang van een adequate risicoverevening. lees meer