You are here:

Nieuwsartikelen

Met onze nieuwsartikelen krijgt u een juridisch en fiscaal perspectief op recente gebeurtenissen en rechtspraak.


Nieuws - 15 okt 2021

Genoteerd - Werken vanuit huis

Op 12 maart 2020 werd door het kabinet aangekondigd dat vanwege COVID-19 iedereen die daartoe in staat was de komende twee weken thuis moest werken. Inmiddels houdt COVID-19 ons al meer dan anderhalf jaar in de greep. In vergelijking met de situatie van voor COVID-19 wordt ten gevolge van de coronacrisis thans op grote schaal thuisgewerkt.

lees meer
Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt?
Nieuws - 13 okt 2021

Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt?

In Nederland was het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) tot 2010 belast met de zorg voor volkshuisvesting, stadsvernieuwing, ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en het milieu. Het Ministerie van VROM werd afgeschaft omdat in de praktijk vrijwel alle beslissingen over huisvesting en ruimtelijke ordening op lokaal (gemeentelijk/provinciaal) niveau werden genomen én vanwege de voorkeur van het toenmalige kabinet voor een kleinere overheid met minder ministeries en meer samenhang in de besluitvorming. Door de huidige crisis op de woningmarkt en onder druk van het Woonprotest van een aantal weken geleden, staat men in Den Haag echter voor het dilemma om die beslissing van 2010 wellicht te herzien.

lees meer
Nieuws - 13 okt 2021

De financiële gevolgen van de route naar de huurprijsherziening bezien

Het staat verhuurder en huurder in beginsel vrij in een huurovereenkomst een huurprijs vast te stellen die hen goed dunkt. Voor zogenaamde ‘290-bedrijfsruimte’, in de volksmond ook wel winkelruimte genoemd, geldt echter een bijzondere wettelijke regeling die verhuurder en huurder de mogelijkheid biedt op gezette tijden een verzoek tot huurprijsherziening te doen bij de rechter. Wij staan in deze bijdrage stil bij de route naar de huurprijsherziening met specifieke aandacht voor het verzoek tot het aanwijzen van een deskundige door de rechtbank. Dat laatste is namelijk van invloed op het moment waarop de huurprijsherziening ingaat en heeft daarmee gevolgen voor de hoogte van het uiteindelijke bedrag aan huur dat moet worden betaald dan wel ontvangen.

lees meer
Nieuws - 12 okt 2021

Onderzoek PropertyNL bevestigt onveranderd sterke positie in vastgoedmarkt

Uit het jaarlijkse onderzoek van PropertyNL blijkt de positie van Loyens & Loeff onveranderd sterk, ondanks de coronacrisis. Loyens & Loeff staat steevast in de top van de drie onderzoeksgebieden rondom vastgoed. Het onderzoek, waar maar liefst 55 partijen aan mee hebben gewerkt, laat zien op welke gebieden de kantoren excelleren en met welke spraakmakende zaken.

lees meer
Healthcare article 7-10-2021
Nieuws - 07 okt 2021

Btw-teruggaaf op kortingen farmaceut aan zorgverzekeraar

Kortingen die een farmaceut verstrekt aan zorgverzekeraars in verband met de levering van geneesmiddelen geven recht op een btw-teruggaaf. Dit geldt ook als het geven van korting niet wettelijk verplicht is. Hierbij lijkt het niet uit te maken hoe deze korting wordt geëffectueerd, bijvoorbeeld door middel van een betalingsverzoek of een (credit)factuur.

lees meer
Nieuws - 07 okt 2021

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inzake evenwichtiger man-vrouwverhouding aan

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ (het Wetsvoorstel) aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee is de invoering van het ingroeiquotum en de streefcijferregeling een feit. In het navolgende staan wij eerst kort stil bij deze maatregelen. Daarna besteden wij aandacht aan de verhouding tussen de maatregelen en de (Europese) gelijkebehandelingswetgeving.

lees meer
vertragingsoorzaken-bouw
Nieuws - 05 okt 2021

Samenloop van vertragingsoorzaken in de bouw

Ook in de bouwpraktijk heeft men de afgelopen tijd hinder ondervonden van het coronavirus. Zo waren er soms problemen met de levering van bouwmaterialen vanuit het buitenland en personele bezetting. Dat heeft in sommige gevallen mogelijk gezorgd voor vertraging in de uitvoering. Gelijktijdig kunnen er, naast het coronavirus, natuurlijk ook andere oorzaken zijn waardoor vertraging kan zijn ontstaan. Opdrachtgevers én aannemers kunnen zich door vertraging geconfronteerd zien met extra kosten. Hoe werkt de afhandeling van dergelijke vertragingsschade als er meerdere, gelijktijdig spelende oorzaken zijn aan te wijzen?

lees meer
Behandeling wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ mogelijk uitgesteld 2
Nieuws - 04 okt 2021

Behandeling wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ mogelijk uitgesteld

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ (wetsvoorstel) aan de Tweede Kamer aangeboden. Volgens de parlementaire agenda zou het wetsvoorstel binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld. Op vrijdag 1 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer echter verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden.

lees meer
Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL
Nieuws - 01 okt 2021

Webinar arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij werken vanuit huis

In oktober organiseren wij voor onze cliënten het Webinar arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij werken vanuit huis. Lees hieronder meer.

lees meer
Transactie - 23 sep 2021

Beursgang en distributie van Universal Music Group

Loyens & Loeff heeft Vivendi geadviseerd bij de beursgang en distributie van Universal Music Group N.V. (UMG). Op 21 september is de handel in de aandelen UMG op Euronext Amsterdam van start gegaan, waarna Vivendi op 23 september 60% van de aandelen UMG aan haar aandeelhouders heeft uitgekeerd.

lees meer
Meer inspraak bij natuurvergunningen
Nieuws - 23 sep 2021

Meer inspraak bij natuurvergunningen

Op 14 juli 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) bepaald dat inspraak geboden moet worden voordat op een aanvraag voor een natuurvergunning beslist kan worden. De Afdeling loopt hiermee vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt en waaronder inspraak in meer gevallen verplicht zal worden.

lees meer
Prinsjesdag 2021 Energy - NL
Nieuws - 22 sep 2021

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De tijdens Prinsjesdag 2021 ingediende wetsvoorstellen bevatten een aantal maatregelen rondom de energieheffingen. Wij zetten deze kort op een rij.

lees meer