You are here:
27 juni 2019 / news

Implementatie Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) in Nederland, België en Luxemburg

De Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD: Anti-Tax Avoidance Directive) zoals goedgekeurd door de Europese Raad op 20 juni 2016 en verder gewijzigd op 25 oktober 2016 bevat vijf antimisbruikbepalingen die de lidstaten van de Europese Unie (lidstaten) moeten implementeren in hun nationale wetgeving.

Employment tax

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... read more

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet... read more

Staatssteun update: het Gerecht van de EU bepaalt het kader voor de Europese Commissie inzake handhaving “arm’s-length transfer pricing” onder staatssteunregels

Op 24 september 2019 bevestigde het Gerecht van de EU het besluit van de Commissie dat Fiat onrechtmatige staatssteun verkreeg van Luxemburg, en vernietigde... read more