Op de website van de Belgische RSZ kan worden nagegaan welke lidstaten de Kaderovereenkomst hebben ondertekend. Tot de ondertekenaars behoren België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Voor de volledige lijst verwijzen wij u naar deze website.

Er gelden specifieke voorwaarden voor de toepassing van de nieuwe regels voor cross-border telewerken. De werknemer heeft een formulier A1 van de bevoegde socialezekerheidsinstantie nodig, waarin het toepasselijke socialezekerheidsstelsel voor de specifieke telewerksituatie wordt bevestigd.

Zonder toepassing van de nieuwe regeling is voor de werknemer die 25% of meer van de overeengekomen arbeidstijd in zijn woonland werkt de socialezekerheidswetgeving van zijn woonland van toepassing. De grens van 25% wordt verhoogd naar 50% of meer.

Deze uitzondering geldt uitsluitend in de situatie dat de werknemer in EU-lidstaat A woont en hij, behalve het telewerken in zijn woonland, uitsluitend werkzaam is in de aangrenzende EU-lidstaat B waar zijn werkgever is gevestigd. De verdeling van de werkzaamheden over de twee landen moet tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen.

Als de werknemer in die situatie minder dan 50% in zijn woonland werkt, is hij met toepassing van de cross-border telewerkregeling verplicht verzekerd in het land waar zijn werkgever is gevestigd.

De toets aan het 50%-criterium vindt per periode van twaalf maanden plaats (niet per kalenderjaar). De bewijslast over de omvang van de werkzaamheden in beide staten is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

De telewerkregeling geldt niet als de werknemer in zijn woonland ook zakelijke activiteiten verricht die niet als telewerken kunnen worden aangemerkt, dan wel in een derde-land werkzaam is, al dan niet voor zijn werkgever.

De regeling geldt uitsluitend als het juiste formulier A1 is afgegeven. Het formulier A1 wordt afgegeven voor maximaal drie jaren.

Als de werknemer 50% of meer in zijn woonland werkt of als niet tijdig het formulier A1 wordt aangevraagd, zal de socialeverzekeringswetgeving van de woonstaat van toepassing zijn. De werkgever zal dan verplicht zijn om de socialeverzekeringspremies volgens de wetgeving in het woonland in te houden en af te dragen.

Indien op enig moment blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan zal met terugwerkende kracht de wetgeving van toepassing zijn van de woonstaat van de werknemer.

  • Tot 1 juli 2024 kan een formulier A1 met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor een periode van maximaal twaalf maanden voorafgaand aan de datum waarop het verzoek is ingediend, mits gedurende deze periode socialezekerheidsbijdragen zijn betaald voor of de werknemer anderszins was gedekt door het socialezekerheidsstelsel van de EU-lidstaat waar de werkgever zijn zetel of domicilie heeft.
  • Vanaf 1 juli 2024 kan een formulier A1 met terugwerkende kracht worden aangevraagd indien de gevraagde periode voorafgaand aan de datum van indiening van het verzoek niet langer is dan drie maanden. Hierbij geldt dezelfde voorwaarde.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon of met een van de belastingadviseurs van ons Employment & Benefits team.