De regering heeft de loonnorm vastgesteld op 0%. Dit betekent in feite dat de lonen in 2023-2024 in principe niet kunnen worden verhoogd ten opzichte van 2021-2022.

De loonnormwet voorziet echter dat indexeringen of baremaverhogingen altijd gewaarborgd worden en dus buiten beschouwing blijven voor de berekening van de loonnorm. Tevens worden bepaalde andere loonelementen zoals niet-recurrente bonussen, winstpremies of innovatiepremies niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de loonnorm. 

Ten slotte hebben werkgevers ook de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige netto koopkrachtpremie toe te kennen. De voorwaarden voor de toekenning van deze koopkrachtpremie verschillen per soort overeenkomst die is gesloten:

  • Indien de koopkrachtpremie in een sectorale CAO wordt toegekend, zal deze maximaal 500 euro bedragen voor ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben gemaakt, terwijl deze maximaal 750 euro zal bedragen voor ondernemingen die in 2022 uitzonderlijk hoge winst hebben gemaakt. Om geldig te zijn dient deze CAO de definities van “hoge wienst in 2022” en “uitzonderlijke hoge winst in 2022” te bevatten.
  • Indien de koopkrachtpremie wordt toegekend in een CAO op ondernemingsniveau, gelden deze begrippen niet en is alleen een verantwoording van "goede resultaten" "tijdens de crisis" vereist. Dit wil zeggen dat een verantwoording dient toegevoegd te worden dat men een onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.
  • Indien de koopkrachtpremie bij individuele overeenkomst worden toegekend, wanneer geen CAO gesloten kan worden wegens het ontbreken van een syndicale delegatie of wanneer het gaat om een “personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd”, zijn er geen bijkomende voorwaarden over de "hoge winst" of de "resultaten".

De koopkrachtpremie kan slechts worden uitgegeven tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024.