Het initiatiefwetsvoorstel van de oppositie


Het initiatiefwetsvoorstel bestaat uit zes deelvoorstellen.

1. Versobering bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting

Indien de BOR in de schenk- en erfbelasting toepassing vindt, is op grond van de huidige regeling onder voorwaarden een vrijstelling van schenk- of erfbelasting van toepassing. De vrijstelling ziet op overgedragen ondernemingsvermogen en bedraagt 100% tot een bedrag van ruim € 1 miljoen en een vrijstelling van 83% voor het meerdere.

Het initiatiefwetsvoorstel zou de vrijstelling voor ondernemingsvermogen verlagen naar 25%. De totale vrijstelling wordt bovendien gemaximeerd op € 1 miljoen. Dit zou effectief een afschaffing van de BOR voor middelgrote en grote familiebedrijven betekenen. In onze blog van 1 juni 2022 beschrijven wij de mogelijke gevolgen daarvan voor de continuïteit van deze belangrijke werkgevers.

2. Verhuurd vastgoed altijd beleggingsvermogen voor de BOR


Het initiatiefwetsvoorstel zou verhuurd vastgoed standaard aanmerken als beleggingsvermogen voor de BOR, tenzij sprake is van onroerende zaken die dienstbaar zijn aan de onderneming. Door verhuurd vastgoed aan te merken als beleggingsvermogen komt dat vermogen niet in aanmerking voor de BOR.

3. Kleine aanmerkelijkbelangpakketten uitzonderen van de BOR


Voor toepassing van de BOR is op dit moment onder meer vereist dat de schenker of erflater een aanmerkelijk belang (kortweg ten minste 5% van een soort aandelen) in een vennootschap houdt. Het initiatiefwetsvoorstel zou dit minimumaandelenbelang voor de toepassing van de BOR verhogen. Alleen belangen van ten minste 25% van de volledig winstgerechtigde aandelen komen dan nog voor de BOR in aanmerking. Dit voorstel zou een aanzienlijke beperking van de reikwijdte van de BOR betekenen.

4. Afschaffen doorschuifregeling (DSR) in box 2 van de inkomstenbelasting


Indien de DSR in de inkomstenbelasting toepassing vindt, hoeft de box 2-aandeelhouder op dit moment onder voorwaarden bij de overdracht van zijn aandelen geen winst in aanmerking te nemen. Zijn (lage) verkrijgingsprijs van de aandelen wordt dan doorgeschoven naar de verkrijgers, zodat toekomstige heffing wordt gewaarborgd, maar onmiddellijke afrekening wordt voorkomen.

Het initiatiefwetsvoorstel zou de DSR afschaffen bij schenkingen en verervingen. Als gevolg daarvan zou de erflater of schenker van box 2-aandelen bij overdracht meteen worden belast in box 2. Het te belasten voordeel wordt vastgesteld door het verschil tussen (i) de waarde in het economisch verkeer ten tijde van de overdracht en (ii) de verkrijgingsprijs te bepalen.

5. Verhoging tarief box 2 van de inkomstenbelasting


PvdA en GL stellen voor om het huidige tarief in box 2 te verlagen van 26,9% naar 25,96% voor inkomsten tot € 58.989. Daar staat tegenover dat al het inkomen uit aanmerkelijk belang boven dat bedrag belast zou worden tegen een tarief van 40,59%. Voor middelgrote en grote familiebedrijven zou dit betekenen dat ondernemingswinsten, inclusief vennootschapsbelasting, effectief worden belast tegen een tarief van bijna 56%.

6. Aanpassing bepaling gebruikelijk loon


De hoogte van het loon van een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap (DGA) moet binnen bepaalde kaders worden vastgesteld. Zo mag het niet meer dan 25% lager worden vastgesteld dan het loon dat, kort gezegd, passend is voor de dienstbetrekking van de DGA. Het initiatiefwetsvoorstel voorziet in een afschaffing van die ‘doelmatigheidsmarge’ van 25%.   

Timing


Het initiatiefwetsvoorstel zou, als het wordt aangenomen, per 1 januari 2023 in werking treden. De versobering van de BOR in de schenk- en erfbelasting (voorstel 1) zou per 1 januari 2024 in werking treden.

Vervolg


De indieners van het initiatiefwetsvoorstel hebben de Raad van State gevraagd om met spoed een advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Als de indieners het voorstel dan verder willen brengen, zal het worden behandeld in de Tweede Kamer. Gelet op de grote afwijkingen van het voorstel ten opzichte van de koers van het kabinet en de coalitie (zie ook onze nieuwsbrief van 23 mei 2022 betreffende de Voorjaarsnota 2022) lijkt de slagingskans van het initiatiefwetsvoorstel erg beperkt.

Contact


Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.