In Nederland ontwikkelt zich de wet- en regelgeving voor de waterstofmarkt. Zo heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het eerste kwartaal van 2022 een publieke consultatie gehouden over de toekomstige ordening van de waterstofmarkt. Deze publieke consultatie is nader besproken in ons nieuwsbericht van 25 mei 2022. De resultaten zijn door het Ministerie samengevat en gepubliceerd en geven inzicht in de waterstofmarkt en de verwachte marktdynamiek en -belangen.

Update Prinsjesdag 2022

Het ministerie heeft op 29 juni 2022 twee kamerbrieven gepubliceerd over de voortgang, ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt en over de ontwikkeling van het transportnet van waterstof in Nederland. Om de afhankelijkheid van gas in te perken is er meer urgentie gekomen voor het ontwikkelen van het waterstofbeleid. Mede om deze reden heeft het kabinet in de Miljoenennota op Prinsjesdag 2022 aangegeven 35 miljard euro te reserveren voor een Klimaatfonds, waarbij voor urgente projecten, waaronder waterstofprojecten, alvast € 4 miljard wordt besteed. Ook heeft het kabinet aangegeven in te willen zetten op een versnelde verduurzaming van het zakelijke wagenpark om extra CO2-reductie in 2030 te realiseren. Hierbij worden de mogelijkheden verkend om per 2024/2025 een normering in te stellen waarbij alle nieuwe zakelijke auto’s emissievrij dienen te zijn.

Fiscale wet- en regelgeving

De fiscale wetgeving omtrent waterstof-aangedreven voertuigen is vooralsnog overzichtelijk. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste fiscale aandachtspunten voor de Automotive sector en zakelijke inzet van waterstof-aangedreven auto’s. Hierbij gaan wij onder andere in op de Milieu-investeringsaftrek (MIA), bijtelling voor de loonheffing, Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en Motorrijtuigenbelasting (mrb).

Investeringsfaciliteiten en subsidies

 

De MIA is een fiscaal voordeel in de vorm van een extra aftrekpost voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ook waterstof-aangedreven voertuigen zijn door de wetgever aangemerkt als van groot belang voor de bescherming van het Nederlandse milieu en komen in aanmerking voor deze fiscale faciliteit.

Interessant is dat de MIA met ingang van 1 januari 2022 is afgeschaft voor de elektrische personenauto, maar voorlopig nog wel beschikbaar is voor waterstof-aangedreven personenauto’s. Overigens kan de MIA sinds dit jaar ook worden toegepast op vrachtwagens die rijden op een mengsel van waterstof en diesel.

De regeling kan als volgt worden samengevat. Ondernemers kunnen een percentage van de investering in een nieuw bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat, ten laste van de winst van dat jaar brengen. Waterstofpersonenauto’s die binnen het bedrijf worden gebruik vallen onder categorie I van de MIA en komen tot een bedrag van maximaal € 75.000 in aanmerking. Waterstofbestelauto’s vallen ook onder categorie I van de MIA kunnen voor een investeringsbedrag van maximaal € 125.000 in aanmerking worden genomen. De MIA voor categorie I bedraagt op dit moment 45%. Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangekondigd vanaf 2023 € 50 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor de MIA.

De Vamil is een regeling waarbij binnen de onderneming willekeurig afgeschreven kan worden op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze afschrijving is mogelijk tot een bedrag van 75% van de investeringskosten en dient plaats te vinden binnen de tijd dat het bedrijfsmiddel wordt gebruikt binnen de onderneming. Aangezien de belastingplichtige zelf het moment van afschrijving kan kiezen, kan dit een liquiditeits- of rentevoordeel opleveren. De Vamil kan worden toegepast op waterstof personenauto’s en komt tot een bedrag van maximaal € 75.000 in aanmerking. Ook is het goed om op te merken dat de Vamil en de MIA naast elkaar kunnen worden toegepast.

Vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 is de SEBA opengesteld. Ondernemers kunnen bij de aanschaf of bij de financial lease van bedrijfsauto’s die zijn bestemd voor het vervoer van goederen een aanvraag voor deze regeling doen. Om voor de SEBA in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan enkele specifieke eisen. Zo mag de auto nog niet geleverd zijn en mag het gewicht maximaal 4.250 kilogram bedragen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Inmiddels is nog maar € 3,67 miljoen van het jaarlijkse subsidiebudget van € 22 miljoen over.

Loonheffingen

 

Wanneer er voor gekozen wordt een zakelijke auto ook in privé te gaan gebruiken geldt een bijtelling op het salaris voor de loonheffing. In 2022 geldt voor waterstofauto’s de verlaagde bijtelling van 16% van de cataloguswaarde. Voor elektrische auto’s die aangedreven worden door een accu geldt dit 16% tarief slechts tot cataloguswaarde van € 35.000. Voor dat deel daarboven geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22%. Op Prinsjesdag is bekend geworden dat deze drempel van € 35.000 afgebouwd zal worden naar € 30.000 in 2023.

Autobelastingen

 

De bpm is een aanschaf- en importbelasting die wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Aangezien waterstofauto’s geen CO2-uitstoot hebben, hoeft geen bpm te worden betaald. De vrijstelling voor emissieloze voertuigen blijft in ieder geval nog tot 2024 bestaan. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de aanschaf en het gebruik van waterstofauto’s langer zal worden gesubsidieerd.

Voor bestelbussen geldt thans een algehele vrijstelling van bpm ongeacht de emissie of brandstof indien de belastingplichtige voor de omzetbelasting kwalificeert als ondernemer. Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt deze vrijstelling vanaf 1 januari 2025 te willen afschaffen. Ook wordt de bpm voor de bestelauto vanaf deze datum niet langer berekend over de cataloguswaarde, maar over de CO2-uitstoot net als voor personenauto’s al het geval was. Dit heeft als gevolg dat emissieloze bestelauto’s vrijgesteld blijven van bpm. De overheid hoopt tot 2030, het jaar waarin Nederland de klimaatdoelen van Parijs gehaald wil hebben, met de maatregel extra geld op te halen en de transitie naar emissieloze auto's  te versnellen.

De belasting voor motorrijtuigen wordt voor personenauto’s en bestelauto’s berekend op basis van onder andere het gewicht en de milieu-impact van de auto. Voor motorrijwielen dient een vast bedrag aan belasting te worden betaald. Emissievrije motorrijtuigen zijn voor de mrb vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt ten minste tot en met 2024. Het kabinet heeft aangekondigd dat de mrb in de toekomst overgaat op een regime van kilometerbeprijzing. Daarbij zal ook voor emissievrije auto’s mrb verschuldigd zijn, hoewel waarschijnlijk tegen een lager tarief per kilometer.

In Nederland en Europa is het nog niet mogelijk om overal waterstof te tanken. Het netwerk van waterstof tankstations heeft nog veel ruimte om te groeien. Zo telt Nederland op dit moment slechts 16 operationele waterstoftankstations. Op korte termijn verschijnen er steeds meer waterstoftankstations. Waterstof als motorbrandstof is op dit moment niet onderhevig aan accijns. Het ligt ook niet in de lijn der verwachtingen dat dit op de korte termijn wordt ingevoerd.

Verwachtingen fiscale regelgeving waterstof-aangedreven voertuigen

Aan de fiscale regelingen die nu van kracht zijn is te zien er investeringen in waterstof-aangedreven voertuigen wordt gestimuleerd. Ook de Nederlandse overheid zelf investeert flinke bedragen in de waterstofinfrastructuur. Totdat waterstofauto’s op den duur meer genormaliseerd zijn in de markt, is er veel beweging op het gebied van fiscale stimulering. Toch worden ook verschillende regelingen al afgebouwd, zoals de MIA/Vamil voor elektrische auto’s, en de bijtellingskorting. Daarnaast bestaat er onzekerheid over het voortbestaan van de vrijstelling voor bpm voor elektrische personenauto’s. Indien hierover meer duidelijkheid komt, zullen wij u hier tijdig over informeren.

Heeft u vragen over de toepassing van een van deze fiscale regelingen of wat dit betekent voor uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze adviseurs.