In Nederland ontwikkelt zich de wet- en regelgeving voor de waterstofmarkt. Zo heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het eerste kwartaal van 2022 een publieke consultatie gehouden over de toekomstige ordening van de waterstofmarkt. De resultaten zijn door het Ministerie samengevat en gepubliceerd. De resultaten geven inzicht in de waterstofmarkt en de verwachte marktdynamiek en -belangen. Het ministerie zal nog vóór de zomer van 2022 middels een kamerbrief haar eigen analyse van de publieke consultatie delen met de Tweede Kamer. Deze publieke consultatie is nader besproken in ons nieuwsbericht van 25 mei 2022.

De fiscale wetgeving omtrent waterstof-aangedreven voertuigen is overzichtelijk. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste fiscale aandachtspunten voor de Automotive sector en zakelijke inzet van waterstof-aangedreven auto’s. Hierbij zullen we ingaan op de Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurig afschrijving milieu-investeringen (Vamil), bijtelling voor de loonheffing, Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm), de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) en accijnzen.

Milieu-investeringsaftrek

De MIA is een fiscaal voordeel in de vorm van een extra aftrekpost voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ook waterstof-aangedreven voertuigen zijn door de wetgever aangemerkt als van groot belang voor de bescherming van het Nederlandse milieu en komen in aanmerking voor deze fiscale faciliteit.

Interessant is dat de MIA met ingang van 1 januari 2022 is afgeschaft voor de elektrische personenauto, maar voorlopig nog wel beschikbaar is voor waterstof-aangedreven personenauto’s. Overigens kan de MIA sinds dit jaar ook worden toegepast op vrachtwagens die rijden op een mengsel van waterstof en diesel.

De regeling kan als volgt worden samengevat. Ondernemers kunnen een percentage van de investering in een nieuw bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat, ten laste van de winst van dat jaar brengen. Waterstofpersonenauto’s die binnen het bedrijf worden gebruik vallen onder categorie I van de MIA en komen tot een bedrag van maximaal € 75.000 in aanmerking. Waterstofbestelauto’s vallen ook onder categorie I van de MIA kunnen voor een investeringsbedrag van maximaal € 125.000 in aanmerking worden genomen. De MIA voor categorie I bedraagt op dit moment 45%.

Willekeurig afschrijving milieu-investeringen

De Vamil is een regeling waarbij binnen de onderneming willekeurig afgeschreven kan worden op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze afschrijving is mogelijk tot een bedrag van 75% van de investeringskosten en dient plaats te vinden binnen de tijd dat het bedrijfsmiddel wordt gebruikt binnen de onderneming. Aangezien de belastingplichtige zelf het moment van afschrijving kan kiezen, kan dit een liquiditeits- of rentevoordeel opleveren. De Vamil kan worden toegepast op waterstof personenauto’s. Ook is het goed om op te merken dat de Vamil en de MIA naast elkaar kunnen worden toegepast.

Bijtelling

Wanneer er voor gekozen wordt een zakelijke auto ook in privé te gaan gebruiken geldt een bijtelling op het salaris voor de loonheffing. In 2022 geldt voor waterstofauto’s de verlaagde bijtelling van 16% van de cataloguswaarde. Voor elektrische auto’s die aangedreven worden door een accu geldt dit 16% tarief slechts tot cataloguswaarde van € 35.000. Voor dat deel daarboven geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22%.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

De bpm is een aanschaf- en importbelasting die wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Aangezien waterstofauto’s geen CO2 uitstoot hebben, hoeft geen bpm te worden betaald. De vrijstelling voor emissieloze voertuigen blijft in ieder geval nog tot 2024 bestaan. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de aanschaf en het gebruik van waterstofauto’s langer zal worden gesubsidieerd.

Voor bestelbussen geldt een algehele vrijstelling van bpm ongeacht de emissie of brandstof. Overigens heeft het kabinet in het coalitieakkoord en de voorjaarsnota aangekondigd deze vrijstelling voor bestelbussen die nog op benzine en diesel rijden tussen 2024 en 2026 geleidelijk af te schaffen. De overheid hoopt tot 2030, het jaar waarin Nederland de klimaatdoelen van Parijs gehaald wil hebben, met de maatregel extra geld op te halen en bedrijven sneller aan emissieloze auto's te krijgen.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 is de SEBA opengesteld. Ondernemers kunnen bij de aanschaf of bij de financial lease van bedrijfsauto’s die zijn bestemd voor het vervoer van goederen een aanvraag voor deze regeling doen. Om voor de SEBA in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan enkele specifieke eisen. Zo mag de auto nog niet geleverd zijn en mag het gewicht maximaal 4.250 kilogram bedragen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Inmiddels is al meer dan de helft van het jaarlijkse subsidiebudget van € 22.000.000 vergeven.

Accijns

In Nederland en Europa is het nog niet mogelijk om overal waterstof te tanken. Het netwerk van waterstof tankstations heeft nog veel ruimte om te groeien. Zo telt Nederland op dit moment slechts 16 operationele waterstoftankstations. Op korte termijn verschijnen er steeds meer waterstoftankstations. Waterstof als motorbrandstof is op dit moment niet onderhevig aan accijns. Het ligt ook niet in de lijn der verwachtingen dat dit op de korte termijn wordt ingevoerd.

Verwachtingen fiscale regelgeving waterstof-aangedreven voertuigen

Aan de fiscale regelingen die nu van kracht zijn is te zien er dat gestimuleerd wordt om te investeren in waterstof. Wanneer waterstofauto’s op den duur meer genormaliseerd zijn in de markt, zou het goed kunnen dat deze regelingen worden afgebouwd. Ditzelfde effect zien we nu ook al terug bij de afschaffing van de MIA/Vamil, de versobering van de bijtellingskorting en onzekerheid over het voortbestaan van de vrijstelling voor bpm met betrekking tot elektrische personenauto’s. Indien hierover meer duidelijkheid komt, zullen wij u hier tijdig over informeren.

Heeft u vragen over de toepassing van een van deze fiscale regelingen of wat dit betekent voor uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze adviseurs.