You are here:
11 maart 2020 / nieuws

Behandeling wetsvoorstel UBO-register voorlopig opgeschort

De Eerste Kamer heeft de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ (het UBO-register) voorlopig opgeschort. Op grond van de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn had de implementatie van het Nederlandse UBO-register uiterlijk op 10 januari 2020 moeten zijn gerealiseerd. Nederland heeft de implementatiedeadline derhalve niet gehaald. In deze nieuwsbrief staan wij stil bij het verdere implementatietraject van het wetsvoorstel.

Download hier de pdf-versie

Het UBO-register is een register waarin bepaalde persoonlijke gegevens worden opgenomen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten (registratieplichtigen). De invoering van een UBO-register is één van de maatregelen die is opgenomen in de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn.

Hoewel de implementatie van het UBO-register op grond van de EU-antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 had moeten zijn gerealiseerd, heeft de Eerste Kamer de parlementaire behandeling van het UBO-register voorlopig opgeschort. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de Eerste Kamer nader advies heeft gevraagd aan de Raad van State. De Eerste Kamer wenst te vernemen of de registratie van de UBO’s van kerkgenootschappen strijdigheid oplevert met (onder andere) de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Godsdienst en levensovertuiging worden daarin als een bijzonder persoonsgegeven gezien, waarvan de registratie in beginsel is verboden. Het is niet bekend hoeveel tijd de Raad van State nodig heeft voor het uitbrengen van een advies.

Timing

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel hebben registratieplichtigen 18 maanden de tijd om bij de Kamer van Koophandel opgave te doen van hun UBO-informatie. Registratieplichtigen dienen bij de eerste inschrijving opgave te doen van de UBO's die op dat moment kwalificeren als UBO. Het is niet nodig om te registreren wie de UBO’s waren tussen het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel en de eerste inschrijving. Wanneer zich na de eerste inschrijving een wijziging voordoet, dient daarvan per omgaande opgave te worden gedaan. Deze wijzigingen worden wel vastgelegd in het UBO-register. Voor nieuw opgerichte registratieplichtigen vindt de opgave van UBO-informatie gelijktijdig plaats met inschrijving in het handelsregister en is registratie van de UBO’s een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer.

Voor een beschrijving van andere aspecten van het Nederlandse UBO-register verwijzen wij graag naar onze nieuwsbrief van 10 december 2019.

Contact

Heeft u vragen over het UBO-register? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het UBO-register in uw situatie.Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?

Toepassing gerichte vrijstelling onder werkkostenregeling

Om vrijstellingen toe te passen onder de Werkkostenregeling is vereist dat de werkgever de betreffende vergoedingen aanwijst als eindheffingsloon. lees meer

Hoge Raad oordeelt opnieuw over box 3

Ditmaal gaat het over box 3 zoals deze sinds 1 januari 2017 is vormgegeven. lees meer
Hoge Raad oordeelt over toepassing fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij vastgoedexploitatie

Hoge Raad oordeelt over toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad bevestigt dat eerst moet worden beoordeeld of de verhuuractiviteiten tezamen met andere activiteiten één onderneming vormen lees meer