Voor een beschrijving van andere aspecten van het Nederlandse UBO-register verwijzen wij graag naar onze nieuwsbrief van 7 oktober 2019.

Het UBO-register is een register waarin bepaalde persoonlijke gegevens worden opgenomen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten (registratieplichtigen). De invoering van een UBO-register is één van de maatregelen die is opgenomen in de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn.

UBO-registratie beursgenoteerde vennootschappen

Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen die zijn onderworpen aan bepaalde openbaarmakingsvereisten, zijn niet registratieplichtig voor het UBO-register. Daarnaast zijn ook Nederlandse 100% dochtervennootschappen van binnen de EU/EER gereguleerde beursgenoteerde vennootschappen onder voorwaarden vrijgesteld van UBO-registratie. De minister van Financiën heeft op 3 december 2019 verduidelijkt dat deze uitzondering zowel voor directe als voor indirecte 100% dochtervennootschappen geldt.

Het is nog niet duidelijk of de uitzondering ook van toepassing is op Nederlandse 100% dochtervennootschappen van beursgenoteerde vennootschappen die buiten de EU/EER zijn gereguleerd.

Verbeterde privacywaarborgen

De Tweede Kamer heeft vandaag enkele wijzigingen op het wetsvoorstel aangenomen. Zo zal de identiteit van personen die het UBO-register raadplegen aan de hand van een identificatiemiddel worden vastgesteld en geregistreerd. De Kamer van Koophandel kan het Burgerservicenummer registreren. De Financiële inlichtingen eenheid en de bevoegde autoriteiten kunnen deze gegevens op verzoek inzien.

Ook wordt onderzocht of het UBO-register zo kan worden ingericht dat categorieën gebruikers kunnen worden onderscheiden, zodat UBO’s op verzoek inzicht kunnen krijgen in hoe vaak hun gegevens zijn verstrekt per categorie gebruiker (overheid, notaris, bank, etc.).
Daarnaast heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de impact van het UBO-register op de privacy van UBO's na één jaar en na vier jaar te evalueren.

Vervolg implementatie

De implementatie van het UBO-register dient op grond van de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 te zijn gerealiseerd. Aangezien het kerstreces van de Eerste Kamer op 18 december 2019 aanvangt, is het onzeker of deze datum zal worden gehaald.

Na inwerktreding van de implementatiewet hebben registratieplichtigen 18 maanden de tijd om bij de Kamer van Koophandel opgave van hun UBO-informatie te doen. De Kamer van Koophandel gaat in de eerste 18 maanden na inwerktreding van de registratieplicht gefaseerd alle registratieplichtigen aanschrijven met het verzoek tot registratie van hun UBO’s. Voor nieuw opgerichte registratieplichtigen vindt de opgave van UBO-informatie gelijktijdig plaats met de inschrijving in het handelsregister en is registratie van de UBO een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer.

Contact

Heeft u vragen over het UBO-register? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het UBO-register in uw situatie.