Doel

Het kabinet beoogt met de nieuwe wet om leningen van een vennootschap aan zijn directeur-grootaandeelhouder en andere ab-houders te ontmoedigen. Op dit moment is het voor ab-houders vaak mogelijk om inkomstenbelastingheffing in box 2 uit te stellen door te lenen van de eigen vennootschap, in plaats van het uitkeren van dividend. Dit uitstel van belastingheffing – maar ook het afstellen hiervan – wil het kabinet met deze maatregel tegengaan.

Peildatum

Als gevolg van de in de wet opgenomen maatregel gaan ab-houders in box 2 inkomstenbelastingheffing betalen voor zover (i) zij op de jaarlijkse peildatum meer dan € 700.000 lenen van vennootschap(pen) waarin een (in)direct aanmerkelijk belang wordt gehouden, en (ii) de maatregel niet in een eerder jaar al op hetzelfde bedrag is toegepast. De eerste peilatum is 31 december 2023.

Groep belastingplichtigen

De schulden van de ab-houder en zijn partner worden bij fictie samengeteld. Het is voor de grens van € 700.000 dus niet relevant of de schulden aan de vennootschap zijn aangegaan door de belastingplichtige of door zijn/haar partner. Tevens is niet relevant of de partner zelf ook ab-houder is.

Daarnaast is de maatregel van toepassing op schulden die bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de ab-houder of van zijn partner – (schoon)(groot)ouders en (schoon)(klein)kinderen – hebben aan de vennootschap, voor zover zij zelf geen aanmerkelijk belang zouden houden in de betreffende vennootschap. Zij worden ook wel verbonden personen genoemd.

Voor toepassing van deze maatregel heeft de verbonden persoon tezamen met zijn/haar partner een eigen drempel van € 700.000. Het bovenmatige deel van de schulden van de verbonden persoon (en zijn/haar partner) wordt toegerekend aan de ab-houder. Let wel, indien de verbonden personen zelf een aanmerkelijk belang houden, worden zij zelf volgens de hoofdregel in de inkomstenbelastingheffing in box 2 betrokken.

Alle soorten leningen

Alle civielrechtelijke schulden en verplichtingen aan de eigen vennootschap vallen onder de maatregel. Aan dat begrip wordt een ruime invulling gegeven. Zo vallen ook schulden onder de maatregel die niet rechtstreeks bij de vennootschap zijn aangegaan, maar indirect wel van de vennootschap afkomstig zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het in- en doorlenen via een andere (rechts)persoon aan de ab-houder en leningen van een derde aan de ab-houder onder garantstelling door de vennootschap.

Voor de toepassing van de maatregel worden vorderingen en rechten op de eigen vennootschap niet gesaldeerd met schulden aan de vennootschap.

Eigenwoningschuld is uitgezonderd

Schulden die kwalificeren als eigenwoningschuld (box 1) zijn uitgezonderd van de maatregel indien een hypotheekrecht is verstrekt aan de eigen vennootschap. Box 3-schulden die zijn gebruikt voor de eigen woning, zijn niet uitgezonderd. Indien de eigenwoningschuld (box 1) al op 31 december 2022 bestond, is de uitzondering ook van toepassing als geen hypotheekrecht is verstrekt.

Buitenlands belastingplichtigen

In beginsel is de nieuwe wet ook van toepassing op buitenlands belastingplichtige ab-houders. Over het algemeen genieten deze buitenlands belastingplichtigen verdragsbescherming indien zij in een land wonen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. In deze gevallen heeft Nederland geen heffingsrecht over het (negatief) fictief regulier voordeel. De wetgever heeft dit onderkend en aangegeven niet voornemens te zijn belastingverdragen actief op dit punt aan te passen.

Conserverende aanslag

Indien een conserverende aanslag is opgelegd in verband met een emigratie ná 15 september 2015, 15.15 uur, kan deze (deels) worden ingevorderd als de belastingschuldige meer heeft geleend dan € 700.000 van een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden.

Anticiperen is mogelijk, kom tijdig in actie

Ab-houders hebben tot 31 december 2023 de tijd om te anticiperen op de nieuwe wet. In algemene zin kan bijvoorbeeld worden gedacht aan fiscaal belaste afbouw van de schulden middels dividenduitkering ofwel kwijtschelding door de vennootschap(pen). In dit kader is het relevant dat per 1 januari 2024 het box 2-tarief wordt verhoogd (zie voor meer informatie ons nieuwsbericht van 20 september 2022). Voor fiscaal onbelaste varianten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan (partiële) herfinanciering van bestaande schulden en overdracht van gefinancierde box 3-vermogensbestanddelen aan de vennootschap(pen).

Contact

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Of heeft u intresse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met één van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van de nieuwe wet in uw situatie.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.