Essentie van het wetsvoorstel

Onder dit wetsvoorstel krijgen energieleveranciers een administratieve verplichting om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid groen gas aan de gebouwde omgeving te leveren. Dit is een administratieve verplichting, omdat er niet fysiek gemeten kan worden hoeveel groen gas aan de gebouwde omgeving is geleverd. Om administratief aan te tonen dat een energieleverancier aan de verplichting voldoet, wordt er gebruik gemaakt van de bestaande Garanties van Oorsprong (GvO’s) en worden er nieuwe verhandelbare eenheden ingezet, namelijk de groengaseenheid (GGE). De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die de voorgestelde uitvoerende- en toezichthoudende instantie is, bepaalt jaarlijks hoeveel GGE’s een energieleverancier op zijn rekening moet hebben om aan de verplichting te voldoen.

Toelichting bij het wetsvoorstel

De Nederlandse overheid zet in op een sterke toename van het gebruik en de productie van groen gas als onderdeel van het overkoepelende doel uit de Klimaatwet van 55% CO2-reductie in 2030. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen en kwaliteit als aardgas, maar wordt in plaats van uit fossiele bronnen gewonnen uit biogrondstoffen, vaak reststromen uit bijvoorbeeld de agrarische sector en de voedselindustrie. Door middel van vergisting of vergassing wordt uit deze reststromen biogas geproduceerd. Dit biogas kan vervolgens zo worden gezuiverd en verbeterd dat het voldoet aan de MR Gaskwaliteit, waarna het groen gas wordt genoemd.

In 2022 werd er 0,2 bcm groen gas per jaar geproduceerd in Nederland. De doelstelling is echter om te komen tot 2 bcm nationale productie in 2030. Met dit wetsvoorstel beoogt de Nederlandse overheid een sterke toename van de productie van groen gas in Nederland te bewerkstelligen, met als richthoogte 1,6 bcm. Door een verplichting op te leggen aan leveranciers van gas, ontstaat er naar verwachting een voldoende hoge marktprijs om de nodige investeringen in nieuwe productiecapaciteit op gang te brengen. Door de bijmengverplichting zou het aantrekkelijk kunnen worden voor energieleveranciers om zelf een rol te nemen in de productie van groen gas, bijvoorbeeld door zelf productie-installaties te gaan bouwen. Hierdoor zal de bijmengverplichting naar verwachting leiden tot extra beschikbaarheid van kennis en kapitaal en meer samenwerking in de keten. De bijmengverplichting beoogt ondernemers voor een langere termijn zekerheid te bieden over de richting van de markt.
 
De bijmengverplichting van groen gas vloeit niet rechtstreeks voort uit Europese regelgeving, maar is een verplichting vanuit de Nederlandse overheid. Wel heeft de EU meerdere doelstellingen geformuleerd op het gebied van hernieuwbare energie, waaronder de ambitie uit het REPowerEU-plan om in 2030 35bcm groen gas te produceren. De bijmengverplichting zal worden opgenomen in de Wet milieubeheer, waar inmiddels verschillende verplichtingen op het gebied van hernieuwbare energie zijn opgenomen.

Het systeem van de bijmengverplichting

In de uitwerking van het systeem wordt uitgegaan van de bestaande Garanties van Oorsprong (GvO’s). GvO's zijn het exclusieve bewijs dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen heeft opgewekt. GvO’s worden verhandeld via het VertiCer register waar iedere marktpartij een rekening kan openen.
In de bijmengverplichting groen gas zal gebruik gemaakt worden van groengaseenheden (GGE’s). GGE’s zijn handelseenheden die vergelijkbaar zijn met de hernieuwbare brandstofeenheden in de verplichting hernieuwbare energie vervoer (HBE’s).

Stakeholders bijmengverplichting

Energieleveranciers van gas aan eindafnemers met een kleine aansluiting, eindafnemers van gas met een kleine aansluiting, producenten groen gas, handelaren in de groengasketen, verificateurs, auditors, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), VertiCer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Consultatiemogelijkheden

De consultatie sluit op 8 september 2023. Tot die tijd kan er worden gereageerd op het wetsvoorstel. De resultaten van de internetconsultatie zullen worden toegevoegd na voltooiing van de internetconsultatie.
 
Heeft u vragen over de consultatiemogelijkheden of wat dit wetsvoorstel kan betekenen voor uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze adviseurs.