In deze uitgave ‘Goed voorbereid op 2023’ informeren wij u over de diverse (verwachte) Nederlandse wetswijzigingen op fiscaal en op civiel-juridisch terrein. Daarnaast zijn in deze uitgave ook enkele wijzigingen in onze andere thuismarkten (België, Luxemburg en Zwitserland) opgenomen.

Uitdagingen voor het kabinet

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting en plannen voor het jaar 2023 gepresenteerd. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen stellen het kabinet ook dit jaar voor lastige keuzes, nog meer dan in de afgelopen jaren. Een van de belangrijkste uitdagingen voor het kabinet is de financiering van de hogere uitgaven die het gevolg zijn van die ontwikkelingen, zoals de uitgaven als gevolg van de oplopende inflatie, de hogere energieprijzen, het daarmee samenhangende koopkrachtpakket en de energietransitie.

Inkomen uit vermogen zal zwaarder worden belast

Doelstelling van het kabinet is om met name de lagere en middeninkomens te ontzien. Daarnaast is welvaartsongelijkheid en het bestrijden van ‘opmerkelijke belastingconstructies’ een maatschappelijk thema dat de aandacht heeft. De daar ingezette koers is dat inkomen uit vermogen zwaarder zal worden belast om de lasten op arbeid voor werknemers en werkgevers te verlagen. Het kabinet gaat hier deze kabinetsperiode (verder) mee aan de slag.

Prinsjesdag stond vooral in het teken van de uitgaven die het kabinet voornemens is te doen. Naar verwachting zal het kabinet in het voorjaar van 2023 uitleggen welke verdere maatregelen zullen worden genomen om die uitgaven te financieren. Het ligt voor de hand dat deze maatregelen dan per 2024 van kracht zullen worden. Zie voor meer informatie over een aantal politieke trends en fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven en hun aandeelhouders ons nieuwsbericht van 7 september 2022.

Bedrijfsoverdrachten worden mogelijk zwaarder belast

Voor het familiebedrijf is onder meer relevant dat bedrijfsoverdrachten in de toekomst mogelijk zwaarder worden belast. Daar heeft het kabinet met Prinsjesdag al een voorschot op genomen door aan te kondigen dat verhuurd vastgoed waarschijnlijk niet meer voor de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen in aanmerking zal komen. De concrete invulling van deze (en eventuele andere) versobering(en) wordt de komende maanden verwacht. Mocht u overwegen om uw familiebedrijf in de (nabije) toekomst over te dragen, dan is nu hét moment om daar (versneld) naar te kijken.

Internationale en Europese ontwikkelingen

Ten slotte blijven internationale en Europese ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Thema’s als bestrijding van belastingontwijking, transparantie, wereldwijde minimumtarieven en het tegengaan van misbruik van belastingverdragen zullen ook de komende jaren leiden tot nieuwe wet- en regelgeving.

Contact

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team ‘Family Owned Business & Private Wealth’ (FOB&PW). Wij helpen u graag verder.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Download

Goed voorbereid op 2023

Download de online versie

Bestel uw hardcopy versie
Bestel uw hardcopy versie van onze uitgave: 'Goed voorbereid op 2023'