Autobelastingen

Voor de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) geldt momenteel een algehele vrijstelling voor bestelbussen ongeacht de emissie of brandstof, indien de belastingplichtige voor de omzetbelasting kwalificeert als ondernemer. Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt deze bpm-vrijstelling, ook wel de grijskentekenregeling, vanaf 1 januari 2025 te willen afschaffen. Ook wordt de bpm voor de bestelauto vanaf deze datum niet langer berekend over de cataloguswaarde, maar over de CO2-uitstoot. Hiermee wordt de grondslag voor bestelauto’s gelijkgetrokken met die voor personenauto’s. Dit heeft als gevolg dat emissieloze bestelauto’s effectief vrijgesteld blijven van bpm en dus fiscaal gunstiger worden ten opzichte van bestelauto’s op fossiele brandstof.

Verder wordt de belastingplicht voor bestelauto’s verschoven van de tenaamgestelde naar de inschrijver in het kentekenregister. De belastingplicht voor de tenaamgestelde blijft alleen van toepassing voor bestelauto’s die voor een bepaald doel zijn ingericht, zoals voor gehandicaptenvervoer.

Het is al eerder aangekondigd dat de bijtellingkorting voor emissieloze auto’s in de komende jaren wordt afgebouwd, zodat de bijtelling vanaf 2026 gelijk is voor alle auto’s. In 2023 is het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s (BEV) 16% op de catalogusprijs tot het drempelbedrag van € 30.000. Boven het drempelbedrag geldt het reguliere bijtellingstarief van 22%. Voor 2025 wordt de bijtelling voor elektrische auto’s verhoogd naar 17% tot het drempelbedrag, waarna in 2026 voor alle auto’s het reguliere bijtellingstarief gaat gelden. Interessant is dat op waterstof- (FCEV) en zonnecelauto’s het lagere tarief kan worden toegepast op de gehele catalogusprijs, dus zonder drempel.

In het wetsvoorstel voor het Belastingplan 2023 is voorgesteld het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers in de jaren 2025 en 2026 aan te passen. Hierbij werd een verhoging van 15% voorgesteld per 2025 en een additionele verhoging van 6,96% in 2026. Deze verhoging zou dienen als dekking voor de lagere opbrengst van het afschaffen van de vrijstelling in de bpm ter zake van bestelauto’s op naam van ondernemers voor de omzetbelasting. Om de lasten voor ondernemers die een bestelauto bezitten te verlichten, worden nu deze tariefsverhogingen geschrapt in de vijfde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023. Om toch de kosten op te kunnen vangen is onder andere voorgesteld de forfaits te herijken die binnen de bpm bestaan voor de import van gebruikte voertuigen.

Op dit moment is de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding € 19 cent per kilometer. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld deze onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen naar € 21 cent per kilometer. Daarnaast is het voorstel in 2024 dit bedrag nogmaals te verhogen naar € 22 cent per kilometer.

Energie- en klimaatgerelateerde voorstellen

Ook heeft het kabinet aangegeven in te willen zetten op een versnelde verduurzaming van het zakelijke wagenpark om extra CO2-reductie in 2030 te realiseren. Hierbij worden de mogelijkheden verkend om per 2024/2025 een normering in te stellen waarbij alle nieuwe zakelijke auto’s emissievrij dienen te zijn.

Het ministerie heeft op 29 juni 2022 twee kamerbrieven gepubliceerd over de voortgang, ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt en over de ontwikkeling van het transportnet van waterstof in Nederland. Om de afhankelijkheid van gas in te perken is er meer urgentie gekomen voor het ontwikkelen van het waterstofbeleid. Mede om deze reden heeft het kabinet in de Miljoenennota op Prinsjesdag 2022 aangegeven € 35 miljard te reserveren voor een Klimaatfonds, waarbij voor urgente projecten, waaronder waterstofprojecten alvast € 4 miljard wordt besteed. Hiermee zet het ministerie in op de toekomst van waterstof in de automobiele sector. Zie ook ons recent bijgewerkte artikel over de fiscale aspecten van waterstof-aangedreven voertuigen.

Vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) opengesteld. Ondernemers kunnen bij de aanschaf of bij de financial lease van bedrijfsauto’s die zijn bestemd voor het vervoer van goederen een aanvraag voor deze regeling doen. Om voor de SEBA in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan enkele specifieke eisen. Zo mag de auto nog niet geleverd zijn en mag het gewicht maximaal 4.250 kilogram bedragen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Inmiddels is het jaarlijkse subsidiebudget van € 22 miljoen nagenoeg vergeven. Begin 2023 zal er weer nieuw budget beschikbaar komen.

Per 1 april 2022 heeft het kabinet de accijnstarieven voor ongelode benzine, diesel en LPG verlaagd om de stijging van de energieprijzen te compenseren. Deze maatregel was initieel bedoeld om tot eind 2022 van kracht te zijn. Nu de energieprijzen nog niet lijken te dalen, stelt het kabinet voor om de verlaagde accijnstarieven nog te verlengen tot en met 30 juni 2023. De verlaging bedraagt per liter voor ongelode benzine € 17,3 cent, diesel € 11,1 cent en voor LPG € 4,1 cent.

Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 stelt de regering voor de hoge brandstofprijzen gedeeltelijk te blijven verlagen. In de tweede helft van 2023 blijft de sinds 1 april 2022 geldende verlaging van kracht, maar wordt deze tegemoetkoming wel afgebouwd.

In Nederland en Europa heeft het netwerk van waterstoftankstations nog veel ruimte om te groeien. Zo telt Nederland momenteel slechts 16 operationele waterstoftankstations. In de nabije toekomst zullen hier meerdere bijkomen. Op dit moment wordt op waterstof als motorbrandstof geen accijns aan de pomp geheven. Er wordt ook niet verwacht dat dit op korte termijn zal worden ingevoerd.

Heeft u vragen over de op Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen of de andere fiscale ontwikkelingen in de Automotive Sector? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van ons Automotive Team. Wij zijn u graag van dienst.