Voor de loonheffingen worden er voor het Belastingplan 2023 drie voorgenomen wijzigingen aangekondigd:

  • een maximering van het voordeel van de 30%-regeling voor expats;
  • een verhoging van het vrijgestelde bedrag voor de reiskostenvergoeding;
  • een verlaging van de doelmatigheidsmarge voor de vaststelling van het ‘gebruikelijk loon’ voor aanmerkelijk-belanghouders.

1. De 30%-regeling

Op dit moment biedt de 30%-regeling de expat een belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten, opgelopen wegens het in Nederland werken voor een Nederlandse inhoudingsplichtige/werkgever. De 30%-vergoeding wordt berekend over de totale in Nederland belastbare arbeidsbeloning van de expat. De Regering kondigt aan een maximum te gaan hanteren voor de basis voor de 30%-vergoeding. Over een periode van drie jaar wil men naar een maximum van EUR 216.000 (het bedrag voor 2022 op basis van de Wet normering topinkomens).

Wij zijn graag uw klankbord wanneer u alternatieven en mogelijkheden wilt onderzoeken, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe expats in dienst neemt.

2. De reiskostenvergoeding

De maximum belastingvrije reiskostenvergoeding bedraagt EUR 0,19 per kilometer. Als wordt gereisd met het openbaar vervoer, mogen de werkelijke kosten belastingvrij worden vergoed. Er werd al een voornemen tot verhoging van het belastingvrije bedrag van de vergoeding per 1 januari 2024 aangekondigd. In de voorjaarsnota is opgenomen dat men overweegt het bedrag al per 1 januari 2023 te verhogen. Met welk bedrag, is niet bekend gemaakt. Eerder heeft de Tweede Kamer in een motie al aangedrongen op een verhoging naar EUR 0,23 per kilometer.

3. De gebruikelijkloonregeling

De hoogte van het loon van een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap (DGA) moet binnen bepaalde kaders worden vastgesteld. Zo mag het niet meer dan 25% lager worden vastgesteld dan het loon dat, kort gezegd, passend is voor de dienstbetrekking van de DGA. Het kabinet stelt voor om die marge van 25% per 1 januari 2023 te verlagen naar 15%. Het is gelet op deze mogelijke wijziging aan te raden om in de loop van 2022 de hoogte van het gebruikelijk loon opnieuw te evalueren.

We willen benadrukken dat de genoemde wijzigingen nog slechts voornemens zijn; er is nog geen wetsvoorstel ingediend. Op basis van wat wij weten, zal dat pas plaatsvinden op Prinsjesdag, in september dit jaar. Tot die tijd zullen de politiek en maatschappelijke organisaties ongetwijfeld reageren op de voornemens, zodat wijzigingen niet kunnen worden uitgesloten.

Desondanks adviseren wij u de voornemens in gedachten te houden en de ontwikkelingen goed te volgen. Wij houden u graag op de hoogte.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon of met een van de belastingadviseurs van ons Employment & Benefits team.