Bijkomend te registreren informatie

Het koninklijk besluit van 2018 bevat een lijst met informatie die moet worden geregistreerd over de UBO’s van in België opgerichte juridische entiteiten.

Het nieuw KB breidt deze lijst uit voor UBO’s van vennootschappen:

  • Eerder moesten, in geval van een onrechtstreekse controle door een UBO, enkel de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten in de Belgische vennootschap gemeld worden. Nu moeten ook de (gewogen) percentages van aandelen of stemrechten in elke tussenliggende entiteit gemeld worden. Op basis van de informatie die reeds eerder gemeld werd in het UBO-register over onrechtstreekse UBO’s kon het gewogen percentage gehouden in de intermediaire entiteiten al afgeleid worden. De vraag is dan ook of nog aanvullende informatie moet worden geregistreerd.
  • Voor UBO’s van de tweede categorie, zijnde de UBO’s die controle uitoefenen over de Belgische vennootschap via andere middelen, moet de manier waarop de UBO de Belgische vennootschap controleert geregistreerd worden.

Te registreren documentatie

Alle informatie die is geregistreerd in het UBO-register moet adequaat, nauwkeurig en actueel zijn.

Het nieuw KB vereist nu ook de registratie van documenten die aantonen dat de geregistreerde informatie met betrekking tot een UBO daadwerkelijk adequaat, nauwkeurig en actueel is.

De verplichting geldt voor alle entiteiten die hun UBO’s in het Belgisch UBO-register moeten registreren.

Alleen de bevoegde autoriteiten zullen toegang hebben tot de geregistreerde documenten, om de doeltreffendheid van de toegang van de bevoegde autoriteiten te garanderen.

Toegang tot historiek van alle wijzigingen

Eerder werd enkel toegang verleend tot de actuele gegevens geregistreerd in het UBO-register.

Het nieuw KB verleent nu ook toegang tot de historiek van de wijzigingen in het UBO-register.

Toegang tot gegevens van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (“(i)vzw’s”) en stichtingen

Elk lid van de bevolking (met of zonder legitiem belang) zal toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens van de volgende UBO’s van (i)vzw’s en stichtingen:

  • De leden van de raad van bestuur van de stichting en de (i)vzw;
  • De personen die gemachtigd zijn de vzw te vertegenwoordigen;
  • De personen belast met het dagelijks bestuur van de stichting en de (i)vzw; en
  • De stichters van een stichting.

De gegevens van deze uiteindelijke begunstigden zijn – in principe – al publiek toegankelijk in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De geregistreerde gegevens inzake (de categorie van) de begunstigden en de andere personen die zeggenschap uitoefenen via andere middelen over de (i)vzw of de stichting, blijven enkel toegankelijk voor het publiek indien een legitiem belang kan worden aangetoond.

Registratie van trusts en fiducieën in Kruispuntbank van Ondernemingen

Trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische constructies opgericht buiten België moeten hun UBO’s registreren in het Belgisch UBO-register indien zij een bepaalde link hebben met België (vb. een onroerend goed bezitten in België).

Praktisch gezien is een ondernemingsnummer vereist opdat een entiteit toegang kan krijgen tot het UBO-register.

Om hun UBO’s te kunnen registreren in het Belgisch UBO-register moeten trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische constructies zich voorafgaandelijk inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Timing

Aangezien geen specifieke bepaling inzake de inwerkingtreding is voorzien, zal het nieuw KB in werking treden op 11 oktober 2020.

Aangezien deze periode te kort is voor entiteiten om te voldoen aan de nieuwe verplichtingen, wordt verwacht dat de FOD Financiën een tolerantieperiode zal handhaven.