In een recente editie van Genoteerd hebben wij de belangrijkste wijzigingen per 1 augustus toegelicht. In de Genoteerd zijn ook enkele praktische aanbevelingen opgenomen. Zekerheidshalve zetten wij de belangrijkste aandachtspunten per 1 augustus aanstaande nogmaals op een rij:

  • De uitbreiding van de bestaande informatieplicht van de werkgever
    Werkgevers zullen werknemers meer informatie moeten verstrekken, bijvoorbeeld over de procedurele regels die gelden bij ontslag. Dergelijke informatie kan doorgaans worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Schending van de informatieplicht kan resulteren in aansprakelijkheid voor de schade die de werknemer hierdoor lijdt.
  • Voor ‘verplichte opleidingen’ gelden strengere regels voor werkgever
    Let op: ten aanzien van een verplichte opleiding zal geen rechtsgeldig studiekostenbeding meer kunnen worden overeengekomen. Vanaf 1 augustus aanstaande is een dergelijk beding nietig. Het zal dus van belang zijn vast te stellen wat wel en wat niet als een verplichte opleiding moet worden gezien.
  • De beperking van het verbod op nevenwerkzaamheden
    Vanaf 1 augustus is ieder beding dat een werknemer verbiedt (of anderszins beperkt) om buiten de reguliere arbeidsuren nevenwerkzaamheden te verrichten nietig, tenzij het verbod kan worden gerechtvaardigd op basis van een objectieve reden.

Voor werkgevers betekent de aanstaande wet een extra administratieve last, met name nu de uitbreiding van de informatieplicht in veel gevallen noodzaakt tot aanpassing of aanvulling van standaard arbeidsovereenkomsten en – indien toepasselijk – het personeelshandboek.

Indien u vragen heeft over de nieuwe wet en/of de praktische uitvoering daarvan, helpen wij uiteraard graag. Datzelfde geldt voor assistentie bij het aanpassen van uw standaard arbeidsovereenkomst en/of personeelshandboek.

Neem voor vragen graag tijdig contact op met uw contactpersoon bij Loyens & Loeff.