Zoals uit de titel volgt, dient het wetsvoorstel voor de Wtva (het Wetsvoorstel) ter implementatie van een Europese richtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1152 – de Richtlijn). De Richtlijn heeft tot doel de situatie van werknemers te verbeteren door:

  1. transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen; en tegelijkertijd
  2. te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Met de beoogde inwerkingtreding van de Wtva zullen de verplichtingen van werkgevers op een aantal belangrijke punten worden gewijzigd. Zeker nu in het Wetsvoorstel geen overgangsrecht is opgenomen, is het van belang dat werkgevers tijdig (dat wil zeggen: vóór 1 augustus 2022) maatregelen treffen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

In deze versie van Genoteerd bespreken wij de belangrijkste punten uit het Wetsvoorstel. Waar mogelijk zijn suggesties opgenomen voor maatregelen die werkgevers kunnen treffen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Wij sluiten af met een conclusie en enkele aanbevelingen voor de praktijk.