Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Met de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) zijn onder andere de volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

  1. invoering van een retentieperiode van vijf jaar voor aandelen en vergelijkbare financiële instrumenten in vaste beloningen;
  2. aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond ten aanzien van niet-CAO personeel en invoering van een meldingsplicht bij gebruik van deze afwijkingsmogelijkheid; en
  3. de verplichting om rekenschap te geven en verantwoording af te leggen ten aanzien van de verhouding van de beloning tot de maatschappelijke functie van de financiële onderneming, alsmede de wijze van totstandkoming hiervan.

Deze wijzigingen zijn relevant voor financiële ondernemingen met zetel in Nederland, diens dochterondernemingen, en onder voorwaarden ook groepsmaatschappijen van Nederlandse financiële ondernemingen, alsmede Nederlandse bijkantoren van financiële ondernemingen met zetel buiten Nederland.
 
Graag verwijzen wij u ook naar eerdere bijdragen over dit onderwerp in juli 2019, juli 2020 en juni 2022, waarin we de wijzigingen nader hebben toegelicht. 

Einde van de overgangsperiode nadert, tijd voor actie!

Zoals hierboven aangegeven, moet de Wnfbo al sinds 1 januari 2023 worden nageleefd. Er geldt echter overgangsrecht ten aanzien van werknemers die al vóór 1 januari 2023 in dienst waren. Ten aanzien van die werknemers voorziet het overgangsrecht in een overgangsperiode van één jaar (dus tot 1 januari 2024) om te voldoen aan (i) de retentieperiode voor financiële instrumenten in vaste beloningen en (ii) de aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond.  

Deze overgangsperiode geeft werkgevers de gelegenheid om bestaande beloningsafspraken zorgvuldig te beoordelen, in overleg te treden met de betrokken werknemers en waar nodig aanpassingen te maken om aan de Wnbfo te voldoen en sancties te voorkomen. Op dit moment hebben financiële ondernemingen nog iets minder dan 6 maanden de tijd om hun beloningsafspraken met werknemers die al vóór 1 januari 2023 in dienst waren aan te passen (voor zover nodig). 
 
Voor de volledigheid, de Wnbfo moet al volledig worden nageleefd ten aanzien van werknemers die op of na 1 januari 2023 in dienst zijn getreden. De overgangsperiode geldt alleen met betrekking tot werknemers die voor die datum al in dienst waren. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Aangezien werkgevers op basis van de Wnbfo bestaande beloningsafspraken met werknemers die al vóór 1 januari 2023 in dienst waren mogelijk moeten aanpassen, is het belangrijk om de werknemers en functies die hierdoor worden geraakt te identificeren en een plan te maken om deze afspraken aan te passen en de getroffen werknemers te compenseren op een wijze die in lijn is met zowel de financiële toezichtwetgeving als het arbeidsrecht.

Loyens & Loeff heeft een team van ervaren professionals op het gebied van arbeidsrecht en financieel toezichtrecht, die de complexiteit van de regelgeving begrijpen en u graag helpen en begeleiden bij het proces van implementatie van de nieuwe regels, waardevolle inzichten kunnen verschaffen en u kunnen helpen bij het creëren van duurzame beloningspraktijken die in lijn zijn met uw bedrijfsdoelstellingen.
 
We helpen u natuurlijk ook graag als uw onderneming intern al een beoordeling heeft gemaakt, maar u van gedachten wilt wisselen over bepaalde aspecten of als u onze hulp kunt gebruiken bij de volgende stappen. 

Neem gerust contact met ons op als we u kunnen helpen of als u graag meer informatie ontvangt. We kijken ernaar uit om samen te werken.