Op 5 juli jl. heeft de minister van Financiën een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel Wet nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Deze internetconsultatie volgt na een eerdere internetconsultatie in de zomer van 2018 over hetzelfde onderwerp. De voorgestelde maatregelen hebben als doel om perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector te voorkomen en het maatschappelijk draagvlak voor en het vertrouwen in de financiële sector als geheel te bevorderen. De maatregelen betreffen zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde financiële ondernemingen, en zien op bestuurders alsmede andere medewerkers De regering ziet af van haar plan om een claw back te introduceren die ziet op de vaste beloning van bestuurders van banken waaraan staatsteun wordt verleend. De Raad van State gaf negatief advies inzake deze maatregel omdat het niet in overeenstemming is met Europese regelgeving.

Het voorontwerp bevat onder meer de volgende maatregelen:

 1. Retentieperiode aandelen en vergelijkbare financiële instrumenten
  Het concept-wetsvoorstel introduceert een wettelijke verplichting voor bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen om aandelen die bestanddeel zijn van vaste beloningen tenminste gedurende een periode van vijf jaar aan te houden. Dit geldt ook voor vergelijkbare financiële instrumenten die bestanddeel zijn van de vaste beloning en waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van de onderneming, zoals opties. De opties mogen in deze periode van vijf jaar niet worden uitgeoefend.

 2. Rekenschap en verantwoording over beloningsbeleid
  Het concept-wetsvoorstel introduceert een wettelijke verplichting voor een financiële onderneming om rekenschap en verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen van bestuurders, commissarissen en andere medewerkers van de onderneming tot haar maatschappelijke functie, en de wijze van totstandkoming van het beleid. Financiële ondernemingen moeten dit in hun bestuursverslag beschrijven. Deze plicht gaat alleen gelden voor financiële ondernemingen die op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) verplicht zijn om een bestuursverslag op te stellen.

 3. Aanscherping van mogelijkheid tot afwijking bonusplafond
  Het concept-wetsvoorstel introduceert een aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-cao personeel, zodat deze afwijking slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden toegepast en in ieder geval niet voor degenen die (i) interne controle functies verrichten op het gebied van risicomanagement, compliance en interne audit of (ii) zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten.
  In de toelichting bij het voorontwerp stelt de regering dat het in de rede ligt dat in ieder geval van een exceptioneel geval sprake is als afwijking van het bonusplafond nodig is met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering c.q. dienstverlening van de financiële onderneming.

 4. Jaarlijkse meldplicht bij afwijking bonusplafond
  In het concept-wetsvoorstel wordt een jaarlijkse meldplicht geïntroduceerd voor financiële ondernemingen die gebruik maken van de afwijking van het bonusplafond. Het gebruik moet gemeld worden aan de toezichthouder, maar er is geen toestemming vooraf nodig.

Beoogde datum van inwerkingtreding en overgangsrecht

Het is tot en met 30 augustus 2019 voor een ieder mogelijk om te reageren op dit wetsvoorstel. De beoogde datum van inwerkingtreding van de maatregelen genoemd onder 1, 3 en 4 hierboven is 1 januari 2021. Ten aanzien van personen die reeds op 1 januari 2021 werkzaam zijn bij een financiële onderneming, geldt er overgangsrecht op grond waarvan deze ondernemingen tot 1 januari 2022 de tijd krijgen om nieuwe afspraken met deze medewerkers te maken. Alleen voor de maatregel onder 2 geldt een latere datum van inwerkingtreding, namelijk 1 januari 2022.