You are here:
23 juni 2021 / nieuws

Dubbele heffing erfbelasting is discriminatie

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 3 juni beslist dat de Belgische wetgeving die enkel verrekening toelaat met Belgische erfbelasting van buitenlandse erfbelasting over in buitenland gelegen onroerend goed, maar die geen verrekening toelaat met Belgische erfbelasting van buitenlandse erfbelasting over in buitenland gelokaliseerd roerend goed, discrimineert.

finance

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

België heft erfbelasting over buitenlandse nalatenschap

Als een Belgisch rijksinwoner overlijdt, heft België in principe erfbelasting over de wereldwijde nalatenschap. Alle onroerende en roerende goederen gelegen in het binnen- en in het buitenland die vallen in de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner zijn onderworpen aan Belgische erfbelasting.

België verrekent buitenlandse erfbelasting over onroerend goed

Wanneer een overleden Belgisch rijksinwoner onroerende goederen heeft in het buitenland, wordt het onroerend goed vaak ook onderworpen aan de erfbelasting van het land van ligging. Om dubbele belasting te vermijden, laat de Belgische wetgeving een verrekening met de Belgische erfbelasting toe. De Belgische erfbelasting mag verminderd worden met de buitenlandse erfbelasting geheven op het onroerend goed.

Voorbeeld: Een buiten België gelegen onroerend goed vererft in de nalatenschap van een overleden Belgisch rijksinwoner. In België is in principe 100 erfbelasting verschuldigd. In het land van de ligging van het onroerend goed moet 80 erfbelasting worden betaald. België laat verrekening van de buitenlandse erfbelasting toe, en heft slechts 20 erfbelasting. Per saldo wordt door de erfgenamen 100 erfbelasting betaald: 80 in het buitenland en 20 in België.

De buitenlandse erfbelasting kan enkel verrekend worden met de Belgische erfbelasting die betrekking heeft op het buiten België gelegen onroerend goed.

Voorbeeld: Een buiten België gelegen onroerend goed vererft in de nalatenschap van een overleden Belgisch rijksinwoner. In België is in principe 100 erfbelasting verschuldigd. In het land van de ligging van het onroerend goed moet 120 erfbelasting worden betaald. België laat verrekening toe, en heft geen erfbelasting. Per saldo wordt door de erfgenamen 120 erfbelasting betaald, 120 in het buitenland en 0 in België.

Door de verrekening wordt dubbele erfbelasting voorkomen. Per saldo wordt op het onroerend goed erfbelasting geheven, gelijk aan het hoogste recht.

België verrekent geen buitenlands erfbelasting over roerend goed

Ook buiten België gelokaliseerde roerende goederen worden steeds vaker in het land van lokalisatie aan erfbelasting onderworpen wanneer de eigenaar overlijdt. De Belgische wetgeving laat geen verrekening toe met Belgische erfbelasting wanneer de buitenlandse erfbelasting roerende goederen betreft.

Voorbeeld: Een bij een Spaanse bank aangehouden effectenrekening vererft in de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner. In België is in principe 100 erfbelasting verschuldigd. In Spanje moet 80 erfbelasting worden betaald. België laat geen verrekening toe. Per saldo wordt door de erfgenamen 180 erfbelasting betaald: 80 in Spanje en 100 in België.

Door het gebrek aan verrekening ondergaat de effectenrekening een dubbele erfbelasting.

Slechts 2 verdragen

Het al dan niet kunnen verrekenen van buitenlandse erfbelasting met Belgische erfbelasting heeft in nalatenschappen van Belgische rijksinwoners waarbij roerende goederen zijn gelokaliseerd in het buitenland een grote impact.

België heeft slechts 2 verdragen ter voorkoming van dubbele erfbelasting afgesloten, één met Frankrijk en één met Zweden. Met andere landen zijn er geen dergelijke internationale verdragen zodat de nationaalrechtelijke regel van verrekening met de Belgische erfbelasting van toepassing is.

Buitenlandse boedelbelasting aftrekbaar als passiefpost

De huidige Belgische wetgeving laat dus enkel verrekening van buitenlandse erfbelasting met Belgische erfbelasting toe in de mate dat de buitenlandse erfbelasting betrekking heeft op in buitenland gelegen onroerend goed. De verrekening wordt niet toegestaan door de Belgische wetgeving wanneer de buitenlandse erfbelasting betrekking heeft op in het buitenland gelokaliseerd roerend goed. 

De erfbelasting die ten laste komt van individuele erfgenamen is te onderscheiden van boedelbelasting. De boedelbelasting belast niet de erfgenamen persoonlijk maar belast de nalatenschap als een geheel.

Wanneer de buitenlandse belasting een boedelbelasting is en geen erfbelasting dan laat België in principe toe dat de buitenlandse belasting over de boedels in mindering wordt gebracht als passiefpost van de nalatenschap.

Voorbeeld: Het Verenigd Koninkrijk heft belasting op nalatenschappen van niet-rijksinwoners (non-domiciliaries) (inheritance tax) wanneer in de nalatenschap goederen vallen die in het Verenigd Koninkrijk gelokaliseerd zijn. Deze inheritance tax is een schuld van de nalatenschap en geen persoonlijke schuld van de erfgenamen op hun verkrijging uit de nalatenschap. De UK inheritance tax is dus een boedelbelasting en wordt als schuld van de nalatenschap in mindering gebracht van de belastbare Belgische grondslag, waarop de Belgische erfbelasting wordt berekend.

België is veroordeeld

In het arrest van 3 juni heeft het Grondwettelijk Hof nu bevestigd dat de Belgische wetgeving die enkel de verrekening toelaat met Belgische erfbelasting van buitenlandse erfbelasting over in het buitenland gelegen onroerend goed, maar die geen verrekening toelaat met Belgische erfbelasting van buitenlandse erfbelasting over in buitenland gelokaliseerd roerend goed, discrimineert. 

Nieuwe wetgeving op komst !

Het arrest van 3 juni heeft betrekking op een nalatenschap die is opengevallen in 2007. Op deze nalatenschap was nog oude federale wetgeving (artikel 17 Wetboek Successierechten) van toepassing die inmiddels is opgeheven en vervangen door geregionaliseerde wetgeving (voor het Vlaams Gewest door artikel 2.7.5.0.4 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

De Vlaamse regering heeft via een parlementaire vraag aangegeven dat het de bedoeling is dat de Vlaamse wetgever op korte termijn de in de plaats gekomen Vlaamse wetgeving in overeenstemming zal brengen met het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Belang vermijding dubbele heffing in internationale nalatenschap

Het arrest van het Grondwettelijk Hof is een belangrijke ontwikkeling voor de praktijk. Ingevolge het arrest zullen roerende goederen in internationale nalatenschappen van Belgische rijksinwoners in principe niet langer dubbel belast worden.

Het is nu wachten op een aanpassing van de geregionaliseerde wetgeving. Wij zijn van mening dat de erfgenamen van internationale nalatenschappen die geconfronteerd worden met een dubbele erfbelasting het arrest reeds kunnen toepassen in de praktijk.Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot ten minste 31 maart 2022

België heeft zogenaamde COVID-19 akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk aangaande de fiscale impact voor grensarbeiders en hun werkgevers... lees meer
mobility-budget-amendments-in-the-context-of-a-greener-tax-and-social-mobility

Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit

Op 27 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedrijfswagens. lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer