You are here:
05 december 2019 / nieuws

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en centraal register voor collectieve vorderingen treden op 1 januari 2020 in werking

Op 4 december 2019 zijn in het Staatsblad twee Koninklijk Besluiten gepubliceerd op het gebied van collectieve acties. Deze Besluiten bevestigen de inwerkingtredingsdatum van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) en de werking van het centraal register voor collectieve vorderingen.

Het eerste Besluit bevestigt dat de WAMCA op 1 januari 2020 in werking zal treden. Wij verwijzen naar ons nieuwsbericht van 20 maart 2019 voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de WAMCA met zich brengt. Het meest in het oog springend is de mogelijkheid tot het collectief vorderen van schadevergoeding voor gebeurtenissen die plaats hebben gevonden op of na 15 november 2016. Hoewel Nederland sinds jaar en dag voorop loopt in Europa op het gebied van collectieve acties, was een collectieve vordering tot schadevergoeding tot nu toe niet mogelijk.

Centraal register collectieve vorderingen

Een andere belangrijke wijziging onder de WAMCA is de introductie van een systeem met een exclusieve belangenbehartiger, dat in een aantal opzichten gelijkenis vertoont met het lead plaintiff-systeem in de Verenigde Staten. Het tweede Besluit ziet op de uitwerking hiervan en wijst de Raad voor de Rechtspraak aan als de instantie voor het houden van het centraal register voor collectieve vorderingen. Rechtbanken zullen vanaf 1 januari 2020 nieuwe collectieve acties drie maanden aanhouden om andere belangenorganisaties in staat te stellen hun vordering voor dezelfde gebeurtenis in te stellen. Indien meerdere belangenorganisaties een collectieve vordering instellen, heeft de rechtbank de gelegenheid om een exclusieve belangenbehartiger aan te wijzen.

Welke informatie moet worden geregistreerd?

Een belangenorganisatie moet een kopie van de dagvaarding registreren waarmee de collectieve actie aanhangig is gemaakt. De registratie moet plaatsvinden binnen twee werkdagen nadat de dagvaarding aan de gedaagde(n) is betekend. Rechtbanken moeten in het register ook informatie bijhouden over een eventuele door de rechtbank goedgekeurde collectieve schikking en de uitspraken over het aanwijzen van de exclusieve belangenbehartiger en de toewijzing van schadevergoeding registreren.

AVG en anonimiseren

Het centraal register is openbaar toegankelijk via www.rechtspraak.nl (waar ook openbare vonnissen en faillissementen worden gepubliceerd). Het Besluit staat expliciet stil bij de (mogelijke) gevolgen van de AVG en vereist dat gegevens van natuurlijke personen worden geanonimiseerd wanneer de dagvaarding en latere vonnissen worden opgenomen in het register.

Neem contact op

De WAMCA brengt grote veranderingen in het speelveld rondom collectieve acties. Ons team heeft veel ervaring met collectieve acties, WCAM-schikkingen en andere wijzen van afwikkeling van massaschade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mijke Sinninghe Damsté of Huib SchramaCollectieve acties over inbreuken op de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er ruimschoots aandacht voor publiekrechtelijk handhaving en hoge boetes. Recente ontwikkelingen laten een toenemend... lees meer

Claims onder een W&I-verzekering

Merel van Asch en Rens Markus hebben een artikel gepubliceerd aangaande claims onder een warranty & indemnity (W&I) verzekering (M.M. van Asch & R.L. Markus,... lees meer

Klimaatprocedures: Urgenda wint cassatie van de Staat

Wat hebben klimaatverandering en collectieve actie met elkaar gemeen? Er is op beide fronten veel beweging in Nederland en rechters krijgen – of nemen? – vergaande... lees meer