You are here:
17 oktober 2019 / artikel

Toestemmingverlening bouwprojecten weer op gang: eerste oplossingen stikstofproblematiek

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette op 29 mei jl. een streep door de zogenaamde 'Programmatische Aanpak Stikstof' (PAS). Daarmee kwam de toestemmingverlening voor (bouw)activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, volledig stil te liggen.

Afgelopen week maakten provincies bekend dat vanaf vrijdag 11 oktober jl. weer natuurvergunningen zullen worden verleend, op basis van nieuw vastgestelde beleidsregels.

In de situatie onder het PAS konden initiatiefnemers veelal gebruikmaken van generieke uitzonderingen op de natuurvergunningplicht, of mocht worden volstaan met een enkele verwijzing naar opname van hun project in het PAS. Dat is niet meer mogelijk. Door de 'PAS-uitspraak' dienen initiatiefnemers (weer) voor ieder project vast te stellen dat stikstofdepositie van dat project 'met zekerheid' geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden. Indien dit laatste met een ecologische onderbouwing kan worden vastgesteld, is geen natuurvergunning vereist. Vanwege de hoge stikstofbelasting waar Natura 2000-gebieden in Nederland mee kampen, is dat vaak echter niet mogelijk. Zeker bij meer omvangrijke projecten zal dus een natuurtoestemming zijn vereist.

De nieuwe beleidsregels schetsen het beoordelingskader voor natuurvergunningen waarbij stikstofdepositie wordt 'gesaldeerd'. Ter achtergrond: salderen is het afzetten van (i) toenames van de stikstofdepositie van een (bouw)activiteit tegen (ii) ten minste even omvangrijke verminderingen van stikstofdepositie van activiteiten die integraal onderdeel zijn van dat project ('intern salderen'), of daarmee rechtstreeks samenhangen ('extern salderen'), zodat het project per saldo niet tot een toename van stikstofdepositie leidt. Voor deze berekeningen is de 'Aerius Calculator' (weer) als standaardrekenmodel voorgeschreven.

Ten opzichte van de oude situatie bevatten de nieuwe beleidsregels een aanscherping van het toetsingskader. Hierbij is van belang dat de voorwaarden voor extern salderen strenger zijn dan voor intern salderen. Zoals verwacht, zijn er geen algemene grenswaarden of richtafstanden vastgesteld waarbinnen projecten zonder meer doorgang kunnen vinden. Naar het zich laat aanzien zijn dergelijke 'quick fixes' (zoals onder het PAS) voorlopig ook niet te verwachten.

Ondanks de protesten van boeren tegen de beleidsregels lijkt het erop dat ontwikkelaars en bouwers het de komende tijd – zeker in de Randstad – met de nieuwe beleidsregels zullen moeten doen. Onze inschatting is daarbij dat een nauwkeurige (en waar nodig creatieve) toepassing van de beleidsregels in veel gevallen kansen zal bieden om projecten (weer) vlot te trekken.Investing in real estate

Investing in real estate in the Netherlands 2019

Bestel hier de vijfde editie van het boek Investing in real estate in the Netherlands. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners bij de indirecte verwerving van kantoorgebouw The Core in Rotterdam. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde met verkoop van winkelcentrum(2.500 m2)

Loyens & Loeff adviseerde Goldman Sachs met de verkoop van winkelcentrum Buurmalsen (2.500 m2) in Tilburg. lees meer