You are here:
07 mei 2021 / nieuws

Hoge Raad: beperkte gemeenschap is geen schenking

De Hoge Raad heeft op 7 mei 2021 uitspraak gedaan in een voor de estateplanningspraktijk belangrijke zaak. Het betreft de vraag of het bij huwelijk aangaan van een beperkte gemeenschap van goederen, met ongelijke inbreng, een belastbare schenking tussen echtgenoten is. De Hoge Raad oordeelt dat in dit geval van een schenking geen sprake is, ook niet als de huwelijksgemeenschap is beperkt tot één vermogensbestanddeel.

FOBPW Nieuwsbrief 7 mei 2021

Download hier de pdf.

In de voorliggende zaak zijn man en vrouw in 2008 voorafgaand aan hun huwelijk huwelijkse voorwaarden aangegaan. Die huwelijkse voorwaarden komen neer op algehele uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, met uitzondering van één bepaalde bankrekening. Deze bankrekening vormt de beperkte gemeenschap, waarvan het saldo toekomt aan de man en de vrouw gezamenlijk, ieder voor de helft.

De man heeft voorafgaand aan het huwelijk een bedrag van € 10 miljoen gestort op de bankrekening. De vrouw heeft niets gestort. In de daaropvolgende jaren hebben verschillende mutaties plaatsgevonden op de bankrekening.

De vraag die voorlag was of door het aangaan van de beperkte gemeenschap in 2008 een schenking had plaatsgevonden van de man aan de vrouw van € 5 miljoen, zijnde de helft van het saldo van de bankrekening bij het aangaan van het huwelijk.

De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is geweest van een belaste schenking. Het oordeel is gebaseerd op de twee argumenten, die ook in oudere rechtspraak al terugkwamen:

  • bij het ontstaan van de beperkte huwelijksgemeenschap is nog geen sprake van een voltooide vermogensverschuiving ten gunste van de vrouw van een bedrag van € 5 miljoen (de bankrekening kon gedurende het huwelijk nog muteren).
  • De vrouw kon niet over de helft van het banksaldo beschikken als ware het een aan haar afzonderlijk toebehorend vermogensbestanddeel (iedere echtgenoot was evenveel gerechtigd tot de onverdeelde bankrekening).

Belang voor de praktijk

Met zijn uitspraak geeft de Hoge Raad kaders waarbinnen echtgenoten (of geregistreerde partners) bij het aangaan van hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap) invulling kunnen geven aan hun wens om ook financieel voor elkaar te zorgen, zonder dat sprake is van een schenking. Per situatie zal echter moeten worden beoordeeld of men binnen deze kaders blijft. Zo kan het oordeel van de Hoge Raad mogelijk ook worden gebruikt bij op een gemeenschap van goederen gebaseerde verrekenbedingen. Het is nog onduidelijk of vanuit politieke hoek op deze uitspraak zal worden gereageerd.

Ten slotte is het volgende nog van belang. De Hoge Raad moest oordelen over de situatie waarin voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden met een beperkte gemeenschap werden overeengekomen. De vraag of het wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk van koude uitsluiting naar een beperkte gemeenschap eveneens geen schenking oplevert, hoefde niet te worden beantwoord. Over de fiscale gevolgen van het aangaan van een beperkte gemeenschap tijdens het huwelijk bestaat daarom nog geen volledige zekerheid.

Contact

Heeft u vragen over deze uitspraak en de eventuele gevolgen in uw situatie? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.Prinsjesdag 2021 Energy - NL

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De voorgestelde wetsvoorstellen tijdens Prinsjesdag 2021 bevatten maatregelen omtrent energieheffingen, lees hier wat dit voor u betekend. lees meer
Prinsjesdag 2021 FOB NL correct

Prinsjesdag: Belastingpakket 2022

De gevolgen voor Prinsjesdag voor Family Owned Business en Private Wealth lees meer
2021 Prinsjesdag Voorbeschouwende artikel FOB NL

Mogelijke versobering of afschaffing BOR

Aankondigingen rondom bedrijfsopvolgingsregelingen, afgekort ‘BOR’ zijn met Prinsjesdag niet uit te sluiten. lees meer