You are here:
24 augustus 2021 / nieuws

EC verduidelijkt de reikwijdte van SFDR; AIFMD ‘light’ beheerders zijn in scope

De Europese Commissie (EC) heeft bevestigd dat ook beheerders die bij de AFM zijn geregistreerd op basis van het registratieregime van 2:66a Wft (de AIFMD ‘light’ beheerders) moeten voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Dit betekent dat geregistreerde beheerders bepaalde ESG-informatie moeten opnemen op hun website, in de precontractuele informatie van fondsen die worden aangeboden (zoals PPM, prospectus, DDQ e.d.) en in sommige gevallen ook in het jaarverslag van het fonds. Geregistreerde beheerders moeten op korte termijn actie ondernemen om aan de ESG-transparantie eisen te voldoen.

EC published its long-waited Q&A clarifying the scope of SFDR disclosures for AIFMs

Vanaf 10 maart 2021 zijn de ESG-transparantie eisen uit de Europese verordening genaamd Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing. De transparantie eisen zijn van toepassing op een breed scala van financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs, waaronder fondsbeheerders.  Voor meer informatie over de verplichtingen uit de SFDR verwijzen wij naar ons artikel over de duurzame verslaggevingseisen.

Hoewel geregistreerde beheerders niet expliciet zijn uitgesloten van het toepassingsbereik van de SFDR, bestond er tot dusver onzekerheid over de vraag of de SFDR ook op deze groep fondsbeheerders van toepassing is. Op 7 januari 2021 hebben de Europese Supervisory Authorities onder meer hierover een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie (EC) gestuurd. Op 26 juli 2021 heeft de EC een Q&A gepubliceerd in antwoord hierop.

De EC verduidelijkt in haar Q&A dat geregistreerde beheerders zowel op het niveau van de beheerder zelf (entiteitsniveau) als op fondsniveau (financieel product niveau) moeten voldoen aan de ESG-transparantie eisen uit de SFDR.

Praktische implicaties voor geregistreerde beheerders

Geregistreerde beheerders moeten op korte termijn stappen ondernemen om aan de ESG-transparantie eisen te voldoen. Meer concreet betekent dit het volgende:

(i) Er moet een mededeling worden voorbereid en gepubliceerd op de website van de beheerder, waarin bepaalde door de SFDR voorgeschreven informatie is opgenomen met betrekking tot:

  • het in achtnemen van duurzaamheidrisico’s (de ESG-risico integratie) bij het nemen van beleggingsbeslissingen en de verwerking daarvan in het beloningsbeleid;
  • het in acht nemen van duurzaamheidsfactoren bij het nemen van beleggingsbeslissingen door de beheerder overeenkomstig de eisen van de SFDR; en
  • ten aanzien van de door de beheerder beheerde fondsen: informatie ten aanzien van de eventuele duurzaamheidskarakteristieken of duurzaamheidsdoelstelling van dergelijke fondsen;

(ii) In de precontractuele informatie van een fonds dat wordt aangeboden (zoals een PPM, prospectus of DDQ) moet informatie worden opgenomen over relevante duurzaamheidsrisico’s en de eventuele duurzaamheidskarakteristieken of de duurzaamheidsdoelstelling van het fonds;

(iii) Indien een fonds duurzaamheidskarakteristieken promoot of een duurzaamheidsdoelstelling heeft moet in het jaarverslag van het fonds informatie worden opgenomen op welke wijze hieraan invulling is gegeven.

De wijze waarop aan deze transparantie eisen moet worden voldaan staat uitgewerkt in de SFDR. Dit omvat in voorkomende gevallen ook het opnemen van voorgeschreven teksten (‘disclosures’). Voor een uitgebreid overzicht van de transparantieverplichtingen en een nadere analyse van de voor u toepasselijke vereisten onder de SFDR, kunt u terecht bij ons Fund Regulatory Team. Wij hebben u hier graag verder bij.The Supreme Court rules on a contractual obligation for banks to offer a payment account to non-consumers

Contracteerplicht voor banken

Hoge Raad oordeelt over een contracteerplicht voor banken om een betaalrekening aan te bieden aan niet-consumenten lees meer
zekerhedenagent

Het vervangen van de zekerhedenagent

Gianluca Kreuze en Michelle Broere hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad "Onderneming & Financiering" over de wijziging van de positie van de zekerhedenagent... lees meer

De financiering van ‘Groninger akte’-transacties na het arrest Rabobank/Reuser

Michelle Broere en Mark Heddema hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad "Onderneming & Financiering" over de financiering van ‘Groninger akte’-transacties... lees meer