You are here:
02 maart 2020 / nieuws

1 maart 2020: Inwerkingtreding Meldplicht bij Transnationale Dienstverlening

Op 1 maart jl. is de meldplicht op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) in werking getreden. Deze meldplicht geldt voor dienstverrichters uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die in Nederland tijdelijk werkzaamheden (laten) verrichten.

Deze dienstverrichters moeten hun werkzaamheden voortaan van tevoren melden bij een online loket van de Nederlandse overheid. Hieronder leggen wij uit (i) in welke gevallen de meldplicht geldt, (ii) voor wie de meldplicht geldt en (iii) op welke wijze en door wie de meldplicht wordt gehandhaafd. Wij sluiten af met enkele concrete aandachtspunten en praktische tips.

Wanneer geldt de meldplicht?

De meldplicht geldt als er sprake is van transnationale dienstverrichting door een dienstverrichter aan een dienstontvanger.

  1. Dienstverrichter​: degene die vanuit een andere lidstaat in het kader van transnationale dienstverrichting zijn werknemer ter beschikking stelt om tijdelijk arbeid te verrichten in Nederland; Een lidstaat is een staat binnen de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de EER of Zwitserland;
  2. Dienstontvanger: is (i) een natuurlijke persoon die in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft, (ii) een onderneming of rechtspersoon die in Nederland is gevestigd of (iii) een onderneming, die in Nederland werkzaam is of er werkzaamheden doet verrichten maar niet in Nederland is gevestigd, waarvoor een gedetacheerde werknemer of zelfstandige in het kader van transnationale dienstverrichting werkzaamheden verricht.
  3. Gedetacheerde werknemer is de werknemer die in het kader van transnationale dienstverrichting op basis van een arbeidsovereenkomst tijdelijk arbeid verricht in Nederland en niet gewoonlijk in of vanuit Nederland arbeid verricht.
  4. Transnationale dienstverrichting: is aan de orde is drie situaties:

Situatie 1: De dienstverrichter en dienstontvanger hebben een overeenkomst met elkaar gesloten en in het kader van die overeenkomst werkt de gedetacheerde werknemer onder leiding en toezicht van de dienstverrichter in Nederland.

Situatie 2: De dienstverrichter stelt één van zijn werknemers ter beschikking aan een onderneming in Nederland die tot hetzelfde concern behoort. De werknemer gaat dan onder leiding en toezicht van die onderneming in Nederland werken.

Situatie 3: De dienstverrichter stelt tegen vergoeding een werknemer ter beschikking aan de dienstontvanger om onder toezicht en leiding van de dienstontvanger arbeid te verrichten in Nederland. Hierbij behoren dienstverrichter en dienstverlener niet tot hetzelfde concern. B.v. als de dienstverrichter een uitzendbureau is en de dienstontvanger een inlener.

Wie moet melden?

De meldplicht rust op de dienstverrichter. Ook zelfstandigen zonder personeel die tijdelijk in Nederland werkzaamheden willen verrichten, moeten aan de meldingsplicht voldoen.

Op welk moment melden?

Vóór aanvang van de werkzaamheden in Nederland. Als er tijdens de dienstverrichting iets verandert, dan moet de melding worden aangepast. Dat geldt ook indien de werkzaamheden de vooraf opgegeven duur overschrijden.

Waar melden?

Bij het online meldloket van de Nederlandse overheid.

Wat melden?

De informatie die de melding in ieder geval moet bevatten is terug te vinden in deze checklist. Ook voor zelfstandigen die moeten melden is een checklist opgesteld. Een dienstverrichter meerdere werknemers in Nederland detacheert zal kunnen volstaan met één melding waarbij de identiteit van alle werknemers wordt doorgegeven.

Dienstontvanger moet melding controleren

De dienstontvanger heeft de plicht om te controleren of de melding daadwerkelijk is gedaan en of deze klopt. Die controle moet uiterlijk worden gedaan op de dag dat de tijdelijke werkzaamheden in Nederland zullen aanvangen. Ook de controle verloopt via het online meldloket van de Nederlandse overheid.

Toezicht en sancties

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de WagwEU en toetst dus ook of aan de meldplicht is voldaan. Indien de Inspectie SZW constateert dat een dienstverrichter niet (of onjuist) heeft gemeld, kan zowel de dienstverrichter als de dienstontvanger worden beboet. De hoogte van die boete zal in beginsel tussen de EUR 1.500,- en EUR 4.500,- liggen. We merken daarbij wel op dat de boete – bij herhaaldelijke schendingen van de meldingsplicht – met 100% of zelfs 200% kan worden verhoogd.

Let op: Hoewel de melding in eerste instantie terecht komt bij de Inspectie SZW hebben ook de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst direct inzage in alle meldingen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan gegevens uit het meldloket opvragen voor de uitvoering van haar taken. Dat kan betekenen dat het niet (volledig) naleven van de (meldings-)verplichtingen uit de WagwEU gevolgen heeft voor uw status als erkend referent bij de IND. Tot slot, kunnen ook sociale partners gegevens uit het meldloket opvragen bij de controle op naleving van cao-bepalingen. Het voorgaande maakt het extra relevant om zorgvuldig na te gaan of een concrete situatie daadwerkelijk onder de meldplicht valt.

Uitzonderingen op de meldplicht

Voor kleine werkgevers (met maximaal 9 werknemers) in bepaalde sectoren (en onder bepaalde omstandigheden) hebben de mogelijkheid tot het doen van een zogenoemde ‘jaarlijkse melding’. Verder geldt voor bepaalde incidentele werkzaamheden (zoals wetenschappelijke congressen of zakelijke besprekingen) onder voorwaarden geen meldplicht.

De omgekeerde situatie: transnationale dienstverlening vanuit Nederland

In het bovenstaande zijn er ervan uitgegaan dat er sprake is van transnationale dienstverlening waarbij er in Nederland wordt gewerkt. Dat is namelijk waar de meldplicht op ziet. Uiteraard is ook de omgekeerde situatie relevant. Indien u vanuit Nederland (grensoverschrijdende) tijdelijke diensten verricht in een andere lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland, dan is goed denkbaar dat ook in die staat een meldplicht geldt. Daarom adviseren wij u op dit punt ook advies in te winnen bij lokale adviseurs in die staat.

Vragen?

Voor de vraag of op u een meldplicht rust of een controleplicht kunnen de specialisten van onze praktijkgroep Loonheffingen en Arbeidsrecht u voorzien van een toegespitste analyse.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer