U kunt steeds, door op de vindplaats (onderstreept) te klikken, direct naar de betreffende officiële publicatie. De in dit overzicht opgenomen publicaties zien op de periode april en mei 2020.

 • Regeling van de Minister van EZK van 14 april 2020, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS en een verhoging van het plafond
  Staatscourant 17 april 2020, nr. 22400

 • Regeling van de staatssecretaris van Financiën van 19 april 2020 tot wijziging van een wet en enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen
  Staatscourant 22 april 2020, nr. 23186

 • Regeling van de Minister van BZK van 24 april 2020, houdende vaststelling van de regels voor subsidiëring van samenwerkingsverbanden ten behoeve van het ter verduurzaming uitvoeren van grootschalige innovatieve renovatieprojecten (Subsidieregeling Renovatieversneller)
  Staatscourant 29 april 2020, nr. 23104

 • Publicatie Ministerie van EZK inzake Regeling van de Minister van EZK van 25 mei 2020, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering voor het inwinnen van extern advies ten behoeve van de Transitievisie Warmte (Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie)
  Staatscourant 26 mei 2020, nr. 28715

De internetconsultaties van alle in april en mei geconsulteerde concept energiewet- en regelgeving zijn inmiddels geëindigd.

 • 15 maart 2020 – Economie, KMO, middenstand en energie - Wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop en de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974
  Belgisch Staatsblad 30 maart 2020, Numac 2020030355
 • 19 maart 2020 – Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/410
  Belgisch Staatsblad 26 maart 2020, Numac 2020040736
 • 3 april 2020 – Vlaamse Overheid – Decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis
  Belgisch Staatsblad 8 april 2020, Numac 2020020684
 • 3 april 2020 – Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
  Belgisch Staatsblad 9 april 2020, Numac 2020020753

 • Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in  het  beleidsveld  energie  omwille  van  de  civiele noodsituatie  met  betrekking  tot  de  volksgezondheid  ingevolge COVID-19

 • 19 maart 2020 – Economie, KMO, middenstand en energie: Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten
  Belgisch Staatsblad 17 april 2020, Numac 2020020858
 • 20 maart 2020 – Vlaamse Overheid: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie
  Belgisch Staatsblad 27 april 2020, Numac 2020030664
 • 3 april 2020 – Economie, KMO, middenstand en energie: Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
  Belgisch Staatsblad 20 april 2020, Numac 2020020743

 • 3 april 2020 – Vlaamse Overheid: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aangaande geothermie bij groene warmte en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top
  Belgisch Staatsblad 28 april 2020, Numac 2020030705
 • 14 april 2020 – Vlaamse Overheid: Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines
  Belgisch Staatsblad 22 april 2020, Numac 2020030733
 • 16 april 2020 – Ministerieel besluit houdende vaststelling van de gedeeltelijke overdracht aan NV Elia Asset van de machtiging voor de bouw en de vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Thorntonbank en ten zuidoosten van de Lodewijkbank toegekend aan NV Rentel
  Belgisch Staatsblad 24 april 2020, Numac 2020030758
 • 30 april 2020 – Economie, KMO, Middenstand en Energie: Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines
  Belgisch Staatsblad 30 april 2020, Numac 2020010388

 • 7 mei 2020 - Waalse Overheidsdienst: Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis
  Belgisch Staatsblad 12 mei 2020, Numac 2020030902 
 • Besluit (EU) 2020/519 van de Commissie van 3 april 202 tot vaststelling van het sectorale referentiedocument betreffende beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de afvalbeheersector, in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)
  PbEU 14 april 2020 L 115/1
 • Besluit (EU) 2020/654 van de Commissie van 13 mei 2020 betreffende door Duitsland aangemelde nationale bepalingen inzake kleine en middelgrote verbrandingseenheden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 2986)
  PbEU 15 mei 2020 L 152/5
 • Verordening (EU) 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water
  PbEU 5 juni 2020 L 177/32
Overige Pb-publicaties
 • Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de duurzame economie die we nodig hebben (initiatiefadvies)
  PbEU 31 maart 2020 C 106/01
 • Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank — Jaarlijkse strategie voor duurzame groei (ASGS) 2020
  PbEU 14 april 2020 C 120/01 
 • Mededeling betreffende de toepassing van artikel 3 van Richtlijn 98/70/EG wat de maximale dampspanning voor benzine betreft
  PbEU 20 april 2020 C 127/2
 • Resolutie van het Europees Comité van de Regio’s over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020
  PbEU 29 april 2020 C 141/1
 • Advies van het Europees Comité van de Regio’s “Naar duurzame wijken en kleine gemeenschappen — Milieubeleid onder gemeentelijk niveau”
  PbEU 29 april 2020 C 141/29
 • Mededeling van de Commissie inzake leidraad betreffende het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, deel twee, rechten van de burgers
  PbEU 20 mei 2020 C 173/01

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met ons Energy Team.