*** Op 1 februari 2022 deelde minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge aan de Eerste en Tweede Kamer mee dat de invoering van de Omgevingswet met ten minste drie maanden en mogelijk zes maanden wordt uitgesteld.

De Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperaties in de Nederlandse geschiedenis sinds de invoering van de Grondwet. Met de Omgevingswet neemt het kabinet alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving op de schop. Op dit moment wordt het omgevingsrecht op nationaal niveau bestreken door maar liefst 26 wetten en meer dan 120 onderliggende besluiten en regelingen. Dit betreft bijvoorbeeld wet- en regelgeving op het gebied van milieu en bouwactiviteiten, maar ook op het vlak van natuurbescherming en luchtvaart.

Omdat deze wirwar van regels – volgens het kabinet – niet meer aansluit op de behoeften van de samenleving is een geheel nieuw wettelijk stelsel ontworpen waarin alle omgevingsrechtelijke wetten worden samengebundeld in één nieuwe, allesomvattende wet en vijf, op de Omgevingswet gebaseerde, uitvoeringsregelingen, te weten: het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Deze regelingen zullen onder meer het Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit Milieubeheer gaan vervangen.

De beperking van het aantal regelingen moet leiden tot een betere kwaliteit van leefomgeving, meer keuzevrijheid voor ondernemers, kortere besluitvormingsprocedures, minder onderzoekskosten en snellere realisatie van projecten. Grote beloften, waarvan wij ons afvragen of deze wel allemaal zullen worden ingelost.

Laatste stand van zaken

Of de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking zal treden is nog niet geheel duidelijk. Op 30 november 2021 werd in de Eerste Kamer overleg gevoerd over de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarna vanuit diverse hoeken scepsis is ontstaan over de inwerkingtreding per 1 juli 2022. Vanwege een nog te gebrekkig functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn experts van mening dat het onverantwoord is te mikken op 1 juli 2022.

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) leek er vorig jaar de druk op te willen houden en schreef in een voortgangsbrief van 14 december 2021 aan het parlement dat de afgelopen periode veel werk is verzet aan de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet en dat zij tezamen met de VNG en het IPO de uitgestippelde route naar 1 juli 2022 zowel ‘haalbaar als wenselijk’ acht. Volgens de minister ‘geeft dit voor iedereen in de uitvoeringspraktijk een duidelijk focuspunt om de laatste voorbereidingen te treffen’.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Zodra dit proces door de nieuwe minister in gang is gezet zal er meer duidelijkheid komen over de definitieve ingangsdatum.

Als juristen kijken we er alvast naar uit, maar houden we – eerlijk gezegd – ook alvast een beetje ons hart vast. Wij verwijzen u graag naar het volledige artikel op Vastgoedmarkt.nl voor verdere aandachtspunten voor de vastgoedpraktijk.

*** Op 1 februari 2022 werd duidelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 niet haalbaar is, mede omdat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. Minister Hugo de Jonge beslist de komende weken welke datum (1 oktober 2022 of 1 januari 2023) verantwoord is.