Hoofdlijnenakkoord bevat 10 hoofdpunten

In het hoofdlijnenakkoord zijn de volgende 10 hoofdpunten opgenomen:

 1. Bestaanszekerheid en koopkracht
 2. Grip op asiel en migratie
 3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart; elke regio telt
 4. Een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur
 5. Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie
 6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs
 7. Goed bestuur en een sterke rechtsstaat
 8. Nationale veiligheid
 9. Internationale veiligheid
 10. Solide overheidsfinanciën, economie en vestigingsklimaat

Het waarborgen van de democratische rechtsstaat en stabiele overheidsfinanciën vormen daarbij onmisbare randvoorwaarden. Het nieuwe kabinet verwerkt dit hoofdlijnenakkoord in een regeerprogramma.

Denkrichting relevant voor familiebedrijven

Hoewel het hoofdlijnenakkoord inderdaad “op hoofdlijnen” blijft, bevat het akkoord wel informatie die de denkrichting weergeeft. Illustratief zijn de volgende passages die onder meer relevant zijn voor het Nederlandse familiebedrijf:

 • “Ondernemers zijn nodig om te investeren en zijn van grote waarde voor onze samenleving.”;
 • “Verbetering van het vestigingsklimaat staat voorop. Hierbij wordt ook gekeken naar fiscale maatregelen.”;
 • “Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energiebelasting en vermogen die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid.”;
 • “De beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie, en (digitale) infrastructuur krijgen prioriteit.”;
 • “Er wordt niet getornd aan de hypotheekrenteaftrek; het eigenwoningforfait blijft onveranderd.”; en
 • “Meer beschikbare en betaalbare bouwgrond, lagere kosten en meer autonomie voor medeoverheden door een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie.”

Fiscale maatregelen relevant voor familiebedrijven

De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord bevat inzage in diverse fiscale maatregelen. Daarin zien we een tipje van de sluier van voorgenomen maatregelen die relevant zijn voor het Nederlandse familiebedrijf. Maatregelen die worden genoemd zijn:

 • Koopkracht en lastenverlichting voor werkende middeninkomens per 2025 van 2 miljard per jaar. Om dit te bewerkstelligen wordt bijvoorbeeld een derde belastingschijf in de inkomstenbelasting geïntroduceerd.
 • Box 2-tarief in de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 33% (2024) naar 31% (2025);
 • Verlaging Box 3-tarief in de inkomstenbelasting per 2025 (hoogte van het verlaagde tarief is nog niet bekend; structureel wordt hiervoor € 100 miljoen per jaar vrijgemaakt);
 • Generieke rentaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (earningstripping) wordt van de huidige beperking van 20% EBITDA (2024) verhoogd naar het Europese gemiddelde van 25% EBITDA (2025);
 • Terugdraaien van de voorgenomen afschaffing (2025) van de inkoopfaciliteit eigen aandelen in de dividendbelasting.

Aan de lastenverzwaring kant worden de volgende maatregelen genoemd:

 • Beperking van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, en geven uit de vennootschap (eerste stap in 2025). Dit laatste kan bijvoorbeeld relevant zijn mocht de wens bestaan om vanuit de vennootschap aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) te geven.
 • Verdere afbouw van negatief geëvalueerde fiscale regelingen en het aanpakken van onbedoelde constructies. Het uitgangspunt hierbij is dat deze worden afgeschaft of versoberd.

Timing en vervolg

De komende maanden zal het nieuwe kabinet aan de slag moeten met de verwezenlijking van deze plannen. Op Prinsjesdag 2024 kunnen we vermoedelijk de eerste voorstellen verwachten.

Contact

Heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij helpen u graag verder.