1. Verlenging goedkeuring reiskostenregeling woon-werkverkeer

In de brief van 18 december 2020 kondigde het kabinet al aan dat de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding werd verlengd tot 1 februari 2021. Het kabinet verlengt deze maatregel nu verder tot 1 april 2021. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

2. Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Ook voor het jaar 2021 zal het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%.

3. Administratieve verplichtingen

De Staatssecretaris verlengt de goedkeuring waarbij de Belastingdienst een soepel standpunt zal innemen in het geval dat een werkgever of werknemer een wettelijke administratieve verplichting door de coronabeperkingen in redelijkheid niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en dit voor zover mogelijk herstelt zodra dat kan. De verlenging geldt tot en met 30 juni 2021.
Dit is een algemene goedkeuring. Uiteraard zal men toetsen of het niet kunnen voldoen aan een specifieke administratieve verplichting is veroorzaakt door de huidige, lastige situatie als gevolg van de coronamaatregelen. Daarom moet steeds goed worden nagegaan wat wél mogelijk is.

4. Het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers

Ook deze goedkeuringen worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
Met België en Duitsland is, in afwijking van het belastingverdrag, voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat zij de keuze hebben om het loon voor de dagen waarop zij, uitsluitend als gevolg van de coronamaatregelen, thuis werken, in plaats van in het gebruikelijke werkland, toch in het werkland belastbaar te laten zijn. De voorwaarde is, dat dit loon normaal gesproken ook in dat land belastbaar zou zijn geweest. Het inkomen met betrekking tot de extra thuiswerkdagen moet dan in het gebruikelijke werkland wel daadwerkelijk worden belast; het inkomen moet in de belastingrondslag zijn begrepen waarover de belasting wordt berekend.
De werknemer moet de werkdagen en gebruikelijke werkverdeling tussen Nederland en België, respectievelijk Duitsland goed vastleggen, bijvoorbeeld met een schriftelijke bevestiging van de werkgever. Desgewenst kunnen wij assisteren bij het opstellen van een dergelijke verklaring.

Tot slot werd bekendgemaakt dat het kabinet, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners, de mogelijkheden onderzoekt van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook andere thuiswerkkosten te vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige regelingen voor reiskostenvergoedingen.