Breng vóór 2022 uw fiscale en civiel-juridische situatie in kaart

In deze uitgave ‘Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier’ informeren wij u over de diverse (verwachte) Nederlandse wetswijzigingen op fiscaal en op civiel-juridisch terrein. Daarnaast zijn in deze uitgave ook enkele wijzigingen in onze andere thuismarkten (België, Luxemburg en Zwitserland) opgenomen.

COVID-19

COVID-19 houdt de wereld alweer bijna twee jaar in zijn greep. In deze periode zijn enerzijds diverse (belasting)maatregelen genomen om werkgevers fiscaal te ondersteunen. Denk aan bijzonder uitstel van betaling, de loonkostensubsidie in het kader van NOW-regeling, de vroegtijdige verliesverrekening via de fiscale coronareserve en de (tijdelijk) verlaagde invorderings- en belastingrente. Anderzijds hadden werkgevers lang te maken met onzekerheid. Voorbeelden daarvan op fiscaal terrein zijn de eerst aangekondigde en later ingetrokken Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en de vraag hoe fiscaal kan worden omgegaan met een eventuele thuiswerkvergoeding.

Het demissionaire kabinet

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag 2021 een pakket aan maatregelen gepubliceerd waarin de focus ligt op maatregelen die met ingang van 1 januari 2022 in werking moeten treden. Achtergrond van de maatregelen kan bijvoorbeeld het budgettaire belang zijn, maar ook Europeesrechtelijke verplichtingen staan aan de basis van sommige wetsvoorstellen. Daarnaast is in 2021 het langlopende formatieproces oorzaak van (aanpassingen aan) wetsvoorstellen. Zo heeft het kabinet op 15 oktober 2021 aangekondigd om per 2022 het reguliere vennootschapsbelastingtarief te verhogen van 25% naar 25,8% en de renteaftrekbeperking in de earningsstrippingregeling aan te scherpen. De behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ is op 13 oktober 2021 juist uitgesteld, in het licht van eventuele andere maatregelen die uit het formatieproces voortvloeien. Het is in het huidige politieke klimaat, meer dan in andere jaren, goed mogelijk dat nieuwe wijzigingen zich alsnog gaan voordoen tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingpakket 2022.

Bedrijfsoverdrachten worden mogelijk zwaarder belast

In Nederland is een belangrijk aandachtspunt dat bedrijfsoverdrachten in de toekomst mogelijk zwaarder worden belast. Mocht u overwegen om uw familiebedrijf in de (nabije) toekomst over te dragen, dan is nu hét moment om daar (versneld) naar te kijken.

Family governance

In het licht daarvan is het ook goed om extra aandacht te besteden aan family governance binnen uw familiebedrijf. Dit kan bijdragen aan de continuïteit en het succes van het familiebedrijf op de lange termijn.

Internationale en Europese ontwikkelingen

Ten slotte blijven internationale en Europese ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Thema’s als bestrijding van belastingontwijking, transparantie, wereldwijde minimumtarieven en het tegengaan van misbruik van belastingverdragen zullen ook de komende jaren leiden tot nieuwe wet- en regelgeving.

Contact

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Download

Uitgave met tips voor 2021-2022

Download de online versie

Bestel uw hardcopy versie
Bestel uw hardcopy versie van onze uitgave met tips voor 2021-2022