Autobelastingen

In 2023 bedraagt de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding € 21 cent per kilometer. In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld deze onbelaste reiskostenvergoeding per 2024 te verhogen naar € 23 cent per kilometer. Daarmee is deze voorgestelde wijziging hoger dan eerder met het Belastingplan 2023 aangenomen (het Belastingplan 2023 bevatte een verhoging naar € 22 cent per kilometer).

Het is al eerder aangekondigd dat de bijtellingkorting voor emissieloze auto’s in de komende jaren wordt afgebouwd, zodat de bijtelling vanaf 2026 gelijk is voor alle auto’s. In 2023 is het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s (BEV) 16% op de catalogusprijs tot het drempelbedrag van € 30.000. Boven het drempelbedrag geldt het reguliere bijtellingstarief van 22%. Voor 2025 wordt de bijtelling voor elektrische auto’s verhoogd naar 17% tot het drempelbedrag, waarna in 2026 voor alle auto’s het reguliere bijtellingstarief gaat gelden. Interessant is dat op waterstof- (FCEV) en zonnecelauto’s het lagere tarief kan worden toegepast op de gehele catalogusprijs, dus zonder drempel.

De Belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) wordt geheven bij registratie van een voertuig in Nederland. De hoogte van de bpm (geheven voor personenauto) bestaat uit twee componenten: (i) de zogenoemde "vaste voet"; en (ii) een variabel deel dat is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de betreffende auto. Om de aankoop van (tweedehandse) elektrische auto's te bevorderen, wordt in het Belastingplan 2024 voorgesteld om de vaste voet van de bpm vanaf 2025 te verhogen naar € 600 (momenteel: € 400).

De registratie van bestelbussen, ongeacht de emissie of brandstof, is vrijgesteld van bpm indien de belastingplichtige voor de omzetbelasting kwalificeert als ondernemer. Met het Belastingplan 2023 is aangenomen dat deze bpm-vrijstelling, ook wel de grijskentekenregeling, vanaf 1 januari 2025 komt te vervallen. Ook wordt de bpm voor de bestelauto vanaf deze datum niet langer berekend over de cataloguswaarde, maar over de CO2-uitstoot. Hiermee wordt de grondslag voor bestelauto’s gelijkgetrokken met die voor personenauto’s. Dit heeft als gevolg dat emissieloze bestelauto’s effectief vrijgesteld blijven van bpm en dus fiscaal gunstiger worden ten opzichte van bestelauto’s op fossiele brandstof. Het Belastingplan 2024 bevat geen aanpassingen ten aanzien van deze reeds aangenomen afschaffing van de grijskentekenregeling.

Motorvoertuigen met een Nederlands kenteken worden automatisch onderworpen aan de mrb-heffing na registratie. Voor voertuigen met een buitenlands kenteken is het aan de eigenaar om zich vrijwillig aan te melden. Om fraude te bestrijden is eerder de naheffingsperiode voor buitenlands geregistreerde voertuigen verlengd tot vijf jaar. Nu blijkt dat deze verlenging niet alleen duidelijke fraudegevallen treft, maar ook andere gevallen. Daarom wordt voorgesteld om bij niet-naleving van de wet een naheffing op te leggen over een periode van maximaal twaalf maanden.

Het Belastingplan 2024 bevat wijzigingen van specifieke begunstigingen en vrijstellingen in de motorrijtuigbelasting (mrb). De wijzigingen hebben met name als doel om belastingplichtigen van voertuigen die nu kwalificeren voor een vrijstelling of begunstiging, aan te moedigen om in de toekomst milieuvriendelijkere alternatieven te kiezen. Dit doel past binnen de bredere klimaat- en milieudoelstellingen van het kabinet.

In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om:

  • De mrb-vrijstelling voor autobussen die worden gebruikt voor openbaar vervoer en worden aangedreven op gas (petroleumgas of aardgas) af te schaffen. Voor het beëindigen van deze vrijstelling wordt 1 januari 2030 als ingangsdatum voorgesteld.
  • De lagere brandstoftoeslag voor particuliere personenauto's en bestelauto's met specifieke autogasinstallaties (CNG, LNG of LPG) af te schaffen. Voor personenauto's en bestelauto's met specifieke autogasinstallaties is een brandstoftoeslag verschuldigd (als toeslag op de mrb). Voorgesteld is om deze brandstoftoeslag vanaf 2026 te verhogen. De mrb voor personenauto's en bestelauto's met autogasinstallaties zal daardoor effectief stijgen.
  • Het begunstigde mrb-tarief voor kampeerauto’s te verhogen. Momenteel geldt in de mrb een kwarttarief voor particuliere kampeerauto’s (personenauto’s met verblijfsvoorzieningen). Voor kampeerauto’s die bedrijfsmatig worden verhuurd geldt een halftarief. In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om het mrb-tarief voor niet-verhuurde kampeerauto’s te verminderen naar een halftarief en kampeerauto's die bedrijfsmatig worden verhuurd gelijk te behandelen als particuliere kampeerauto's. Deze versobering van het begunstigde mrb-tarief voor particuliere kampeerauto’s wordt beoogd in werking te treden op 1 januari 2026.
  • De zogeheten oldtimersregeling te versoberen. De mrb bevat momenteel een vrijstelling voor voertuigen die ouder zijn dan 40 jaar. Door een overgangsregeling kunnen ook motorrijtuigen met een bouwjaar voor 1988 gebruik maken van deze oldtimerregeling. Voorgesteld is niet om de oldtimerregeling af te schaffen, maar vanaf 1 januari 2028 wel uitsluitend te beperken voor motorrijtuigen die vóór 1988 zijn gebouwd.
Accijnzen

Met het oog op toenemende mate waarin stookolie (waarvoor een lager accijnstarief geldt als diesel) als motorbrandstof op de markt wordt gebracht, stelt het kabinet voor om het accijnstarief voor zware stookolie vanaf 1 januari 2024 gelijk te stellen met het accijnstarief voor diesel.

Contact

Heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Automotive. Wij helpen u graag verder.