Algemeen

Ondernemingen (lees: technische bedrijfseenheden) die de drempel van minstens 50 werknemers overschrijden, dienen in 2024 sociale verkiezingen te organiseren.

Om het gemiddeld aantal werknemers te bepalen, dient ook rekening te worden gehouden met het aantal uitzendkrachten actief binnen de onderneming gedurende een bepaalde referteperiode. De periode die hiervoor van belang is betreft 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023.

Het aantal uitzendkrachten die gedurende dit refertetrimester worden tewerkgesteld binnen de ondernemingen moeten in rekening gebracht worden van het totaal aantal werknemers, met uitzondering van de uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen van wie de arbeidsovereenkomst is opgeschort (bv. wegens ziekte of tijdskrediet). Dit kan dus tot gevolg hebben dat de drempel voor sociale verkiezingen al dan niet wordt overschreden.

Register voor uitzendkrachten 

Indien je als onderneming gedurende dit refertetrimester beroep hebt gedaan op uitzendkrachten bestaat er de verplichting tot het bijhouden van een bijzonder register voor uitzendkrachten.

In dit register, dat een bijlage vormt bij het algemeen personeelsregister, wordt algemene informatie bijgehouden met betrekking tot de uitzendkracht (o.a. inschrijvingsnummer, het begin en het einde van de tewerkstelling alsook het uitzendkantoor, etc.).

Dit register dient om na te gaan of de drempels voor het organiseren voor sociale verkiezingen in 2024 al dan niet worden behaald.

Het niet bijhouden van dergelijk register kan administratief of strafrechtelijk worden beteugeld met een sanctie van niveau 2. Dit betreft een administratieve geldboete van 200 tot 2000 euro of een strafrechtelijk geldboete van 400 tot 4000 euro. Het bedrag moet vervolgens nog worden vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Vrijstelling van verplichting bijzonder register

Een opt-out voor deze verplichting tot het bijhouden van dergelijk bijzonder uitzendkrachtenregister is mogelijk maar dan moet er worden voldaan aan enkele voorwaarden:

  • De technische bedrijfseenheid telt meer dan 100 werknemers;
  • er bestaat reeds een ondernemingsraad en deze verklaart op unanieme wijze dat de drempel voor 100 werknemers al werd behaald;
  • de verklaring staat in de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad.

Indien ten laatste op 31 maart 2023 dergelijk akkoord van de ondernemingsraad kan worden vastgelegd dan is de onderneming vrijgesteld van de verplichting tot het bijhouden van het register voor uitzendkrachten in het tweede kwartaal van 2023.

Dergelijke opt-out mogelijkheid spreekt voor zich aangezien het bijzonder register tot doel heeft aan te tonen of de drempels voor de sociale verkiezingen al dan niet overschreden worden. Indien het vaststaat dat er in elk geval meer dan 100 werknemers actief zijn binnen desbetreffende onderneming en de drempels met als gevolg reeds zijn overschreden, dan heeft het meetellen van uitzendkrachten weinig zin.

Indien er op een later tijdstip dan toch nog een geschil zou ontstaan met betrekking tot het gemiddeld aantal werknemers actief binnen de onderneming kan er aan de hand van facturen van uitzendkantoren alsnog worden aangetoond hoeveel uitzendkrachten er werkelijk gedurende de referteperiode waren tewerkgesteld. Bij gebrek aan het bijzonder register kan het aantal uitzendkrachten dus ook nog op andere manieren worden aangetoond voor zover noodzakelijk.

Concrete tips

Is dergelijke vrijstelling een mogelijkheid binnen uw onderneming (meer dan 100 werknemers?) dan gaat u als volgt te werk:

  1. Nieuw agendapunt voor ondernemingsraad
  2. Vergadering noodzakelijk voor 31 maart 2023
  3. Bekomen unanieme verklaring OR dat werknemersdrempels reeds zijn overschreden
  4. Acteren van het unaniem akkoord van de OR in de notulen
  5. Bijhouden van een backup dossier (indien betwistingen overschrijden drempels op later tijdstip) 

Zelfs indien er binnen uw onderneming geen 100 werknemers actief zijn kan het toch interessant zijn om dergelijk akkoord te trachten te bekomen met de ondernemingsraad. Een vrijstelling voor het bijhouden van het bijzonder register zou een administratieve last minder kunnen betekenen. Dit kan worden aangeraden voor ondernemingen die net de drempel van 100 werknemers niet halen (en die mogelijks bij het meetellen van de uitzendkrachten deze drempel wel halen).