Op 20 december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd waarin voor het eerst beleid is ingenomen met betrekking tot de toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor zogenoemde "Zorg-BV’s" (dit besluit is op 25 november 2019 op een beperkt aantal onderdelen verduidelijkt). 

In het voornoemde besluit keurt de staatssecretaris goed dat de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting niet beperkt is tot stichtingen, maar ook kan worden toegepast door bv’s. Echter, de staatssecretaris stelt aan deze Zorg-BV’s nieuwe, stringentere, voorwaarden dan wettelijk is vereist. Deze additionele voorwaarden houden, kort gezegd, in dat de aandelen van de Zorg-BV (in)direct in handen zijn van een kwalificerende aandeelhouder én dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de statuten van de Zorg-BV (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouder) (o.a. op het gebied van governance en winstbestemming).

Om de statuten in orde te maken, is een overgangsregeling getroffen tot en met 31 december 2020. Voor zover dit nog niet is gebeurd, doen wij hierbij nogmaals een oproep om de statuten van de betreffende Zorg-BV (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouder) te beoordelen. Wij zijn u daarmee uiteraard graag van dienst.