1.1 Actualiteit

Het Nederlandse pensioenstelsel staat bekend als een van de beste kapitaalgedekte pensioenstelsels ter wereld. Desalniettemin wordt er al een decennium gediscussieerd over de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van het stelsel. In het huidige stelsel bouwen de meeste werkenden pensioen op in een uitkeringsovereenkomst waarin nominale zekerheid geboden wordt. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat het bieden van deze nominale zekerheid betrekkelijk is. Door de financiële crisis vanaf 2008, maar ook opkomende maatschappelijke en demografische trends is gebleken dat ons pensioenstelsel kwetsbaar is en pensioenfondsen zijn niet in staat gebleken om (financiële) schokken op te vangen. Toeslagen op de pensioenen blijven in vele gevallen al langdurig uit en in bepaalde gevallen zijn zelfs forse kortingen doorgevoerd. Een van de oorzaken is de langdurig lage rente en het feit dat het behaalde rendement op de beleggingen van de pensioenpremies niet direct kan worden ingezet voor een koopkrachtig pensioen, maar primair naar de buffers gaat om de klappen op te kunnen vangen en de dekkingsgraden op een (enigszins) acceptabel niveau te houden. Dit alles heeft ertoe geleid dat er weinig vertrouwen is en het maatschappelijke draagvlak voor het stelsel onder druk is komen te staan.

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners een principeakkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel (het Pensioenakkoord). Met het Pensioenakkoord wordt het SER-advies “Naar een nieuw pensioenstelsel” gevolgd. De vakorganisaties hebben op 15 juni jl. met het Pensioenakkoord ingestemd.


1.2 Inhoud en opbouw

Deze bijdrage gaat in op het nieuwe contract met uitgebreide risicodeling, de zogenaamde onzuivere premieregeling, zoals dat in het Pensioenakkoord is voorgesteld. Speciale aandacht wordt besteed aan de juridische aandachtspunten en/of dilemma’s van het ‘life-cycle beleggen’ die worden geïntroduceerd in het kader van het nieuwe contract. Achtereenvolgens behandelen wij het nieuwe contract, het beleggingsbeleid ‘op maat’ en de juridische aandachtspunten. De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie en aanbevelingen).

Het volledige artikel kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Dit artikel is geschreven door: Robin van der Ham en is eerder gepubliceerd in het tijdschrift voor Pensioentijdschriften.

Downloads