Naheffingstermijn voor schenkingen van 3 jaar naar 4 jaar

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van 19 augustus jl. voorziet de belangrijkste hervorming in een verlenging van de naheffingstermijn voor niet geregistreerde schenkingen.

Het is in België niet verplicht om schenkbelasting te betalen over de schenking van roerende goederen. De verplichting tot registratie van de schenkingsakte en betaling van de bijhorende schenkbelasting geldt enkel voor onroerende goederen.

Indien de roerende schenking niet werd geregistreerd en bijgevolg ook geen schenkbelasting werd betaald, is echter erfbelasting verschuldigd indien de schenker als Belgisch ingezetene overlijdt binnen de drie jaar na het doen van de schenking. Bij vererving tussen echtgenoten en partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen wordt tot 27% erfbelasting geheven. Bij vererving tussen verdere verwanten en niet-verwanten kan tot 55% erfbelasting verschuldigd zijn. Door schenkbelasting te betalen wordt dit driejarig risico op erfbelasting vermeden.

De Vlaamse regering wil deze periode van 3 jaar nu verlengen tot 4 jaar. De Vlaamse regering hoopt zo de registratie van roerende schenkingen en de bijhorende betaling van schenkbelasting te stimuleren. Bij schenkingen tussen echtgenoten en partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen wordt schenkbelasting geheven tegen een vast tarief van 3%. Bij schenkingen tussen verdere verwanten en niet-verwanten is het vast tarief van de schenkbelasting 7%.

De vriendenerfenis

De Vlaamse regering wil het mogelijk te maken om een deel van uw vermogen na te laten aan een verdere verwante of niet-verwante 'best friend', conform de voordelige tarieven in de erfbelasting in rechte lijn tot maximaal 27%. Vandaag erven verdere verwanten en niet-verwante vrienden aan zeer hoge tarieven tot 55%. Het is nog onduidelijk hoe dit precies in de praktijk zal worden uitgewerkt, met name of deze vriendenerfenis zal worden beperkt tot een bepaald bedrag, hoe een 'best friend' zal moeten worden aangeduid en of bepaalde vrijstellingen zoals bij echtgenoten, partners en kinderen van toepassing kunnen zijn. Door de aanduiding als 'best friend' zal een verdere verwant of niet-verwant kunnen genieten van onderstaande tarieven (zoals bij vererving in rechte lijn):

Waarde van het erfdeel of legaat in euro

tarief

0 - 50.000

3%

> 50.000 – 250.000

9%

>   250.000

27%

Aanpassing van het duo-legaat

De beleidsverklaring voorziet ook in een aanpassing van de regeling rond het duo-legaat. Het duo-legaat is een techniek voor successieplanning die frequent wordt gebruikt door wie geen (klein)kinderen heeft. Verdere verwanten en niet-verwanten zijn onderworpen aan hoge tarieven van erfbelasting, tot 55%. Door middel van het duo-legaat wordt een deel van de erfenis toegekend aan een goed doel, dat geniet van een gunsttarief in de erfbelasting van 8,5%. In ruil voor het legaat betaalt het goed doel de erfbelasting van de verdere verwanten en niet-verwanten. Dit voordeel voor de verwanten en niet-verwanten, i.e. het niet betalen van erfbelasting over hun erfdeel, wordt niet als een bijkomend legaat in hun hoofde beschouwd. De beleidsverklaring wenst het 'zuiver altruïstisch element' van het duo-legaat te herstellen en te versterken met een tariefverlaging. Verder detail wordt niet gegeven.

Woonfiscaliteit

De registratierechten voor de aankoop van een enige eigen woning worden opnieuw verlaagd van 7% naar 6% (en zelfs naar 5% indien een ingrijpende energetische renovatie wordt doorgevoerd). Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt, in ruil voor deze verlaging, de woonbonus.

Dienstencheques

Verder wordt de belastingaftrek voor dienstencheques behouden. Echter, het fiscale voordeel wordt beperkt tot 20% belastingvermindering in plaats van 30%.

Wordt vervolgd….

Uiteraard is deze beleidsverklaring slechts een korte samenvatting. Wij volgen wetswijzigingen voor u op de voet en gaan ook na of andere mechanismen ter vermijding van belasting zullen worden geïmplementeerd.