Uitbreiding corona-ouderschapsverlof

Via het KB nr. 45 van 26 maart 2020 werd de regeling van het corona-ouderschapsverlof niet enkel verlengd tot 30 september 2020, maar werd ook een belangrijke uitbreiding voorzien.

Vanaf 1 juli 2020 zal naast een 1/5e en halftijds corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof mogelijk zijn.

Deze mogelijkheid tot opnemen van voltijds corona-ouderschapsverlof bestaat evenwel enkel voor alleenwonende ouders (i.e. ouders die enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind.

De onderbrekingsuitkering in geval van dit voltijds corona-ouderschapsverlof zal verhoogd worden met 50% en opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. De uitkering kan uiteraard niet hoger zijn dan het loonverlies ten gevolge van het corona-ouderschapsverlof.

Maatregelen tot herverdelen van de arbeid voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Het Koninklijk besluit nr. 46 voorziet een reeks maatregelen waardoor de arbeidsduur kan herverdeeld worden binnen ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of moeilijkheden. Deze maatregelen kunnen een nuttig instrument zijn om een moeilijke periode te overbruggen en naakte ontslagen te vermijden. Men kan op deze manier immers inspelen op de vermindering van werk en de loonkosten doen dalen.

De maatregelen zijn enkel voorbehouden aan ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden waarvan de erkenningsperiode ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en uiterlijk op 31 december 2020. Daarenboven werd bepaald dat de gehele duur van de maatregelen moet gelegen zijn in de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of moeilijkheden.

Tijdelijke arbeidsduurvermindering

Het KB nr. 46 van 26 maart 2020 voorziet in de mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden om voor het geheel van werknemers (of een categorie van werknemers) de arbeidsduur te verminderen met 1/4e of 1/5e gedurende een jaar.

De arbeidsduurvermindering moet worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau of via een wijziging van het arbeidsreglement als er geen vakbondsafvaardiging aanwezig is binnen de onderneming.

De werkgever die gebruik maakt van deze maatregel krijgt een forfaitaire doelgroepvermindering gedurende de periode van de arbeidsduurvermindering. Het bedrag van deze RSZ-vermindering is afhankelijk van de procentuele vermindering van de arbeidsduur en van het feit of dit al dan niet gecombineerd wordt met de invoering van een vierdagenweek.

De arbeidsduurvermindering impliceert dat het loon van de werknemer verlaagd wordt conform de procentuele vermindering. Om dit loonverlies te compenseren, moet een looncompensatie voorzien worden door de werkgever. Deze looncompensatie bedraagt minimaal 3/4e van de forfaitaire RSZ-vermindering die de werkgever geniet. De looncompensatie is uiteraard beperkt in die zin dat dat deze niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer een hoger brutoloon heeft dan voor de arbeidsduurvermindering. Aangezien de looncompensatie expliciet beschouwd wordt als gewoon loon, zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Schematisch kan dit als volgt worden samengevat:

Arbeidsduurvermindering

Doelgroepvermindering

per kwartaal

Minimale looncompensatie per kwartaal

Vermindering 1/5

600 EUR

450 EUR

Vermindering 1/4

750 EUR

562,5 EUR

Vermindering 1/5

en 4-dagenweek

1000 EUR

750 EUR

Vermindering 1/4

en 4-dagenweek

1150 EUR

862,5 EUR

Corona-tijdskrediet

Een nieuwe mogelijkheid van tijdskrediet voor werknemers in ondernemingen in moeilijkheden is mogelijk vanaf 1 juli 2020.

De werkgever zal aan de werknemer kunnen voorstellen om dit corona-tijdskrediet op te nemen. Uiteraard is nog steeds de instemming van de werknemer in kwestie nodig.

Belangrijk is dat de periode van het corona-tijdskrediet niet wordt afgetrokken van de maximumdoor van het gewone tijdskrediet. Beide systemen bestaan dus naast elkaar.

Via het corona-tijdskrediet is het mogelijk om de arbeidsprestaties met 1/2e of 1/5e te onderbreken voor een periode gelijk aan minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden. De werknemer kan aanspraak maken op een onderbrekingsuitkering gelijk aan de uitkeringen in het kader van het gewone tijdskrediet.

Dit zogenoemd corona-tijdskrediet is enkel van toepassing op voltijdse werknemers of deeltijdse werknemers die minimaal 3/4e werken.

Coronalandingsbaan

De coronalandingsbaan maakt het mogelijk voor werknemers in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden om reeds op 55-jarige (i.p.v. 60-jarige) leeftijd in te stappen in het systeem van landingsbanen op voorwaarde dat ze een beroepsverleden van minimaal 25 jaar kunnen aantonen.

Bovendien kan de coronalandingsbaan in afwijking van de gewone regeling reeds voor een minimumduur van 1 maand opgenomen worden.

Voor het overige blijven de gewone regels van toepassing. Men kan dus nog steeds kiezen voor een halftijdse onderbreking of een 1/5e onderbreking. De werknemer heeft recht op een onderbrekingsuitkering gelijk aan het bedrag van de normale regeling.