Update 2 februari 2023 - Trustees hadden vanaf 1 november 2022 drie maanden de tijd om reeds bestaande trusts en soortgelijke juridische constructies en de UBO’s van deze trusts of soortgelijke juridische constructies te registreren in het Trustregister. Deze registratie moest dus uiterlijk voor 1 februari 2023 zijn voltooid. Omdat de registratieplicht nieuw was, was er een overgangsperiode van drie maanden. Deze overgangsperiode is verlengd van 1 februari 2023 naar 1 april 2023 voor trusts en soortgelijke juridische constructies die vóór 1 november 2022 zijn ingesteld. Ook wordt op de website van het Trustregister vermeld dat het voor trustees onder bepaalde voorwaarden mogelijk wordt om een ander een volmacht te geven op grond waarvan deze ander namens de volmachtgever de registratie kan verzorgen. Deze mogelijkheid van registratie via het verlenen van een volmacht staat momenteel enkel open voor de registratie van een FGR. Let wel, het verlenen van een volmacht ontslaat de trustee niet van de eigen verplichting tot registratie van de trust en het actueel houden van de informatie in het Trustregister.
N.B.: Voor nieuw ingestelde trusts en soortgelijke juridische constructies geldt dat de trustee binnen één week aan de registratieplicht moet voldoen. Na de eerste registratie dienen wijzigingen binnen één week te worden doorgegeven.

Update 5 juni 2023 De Minister van Financiën heeft op 30 mei 2023 een concept wetsvoorstel ‘Wijzigingswet beperking toegang tot UBO-registers’ gepubliceerd. De internetconsultatie bevat een voorstel om de toegang tot het Nederlandse 'reguliere' UBO-registers en het Nederlandse Trustregister te beperken. Zie voor meer informatie onze FOB&PW-nieuwsbericht van 22 november 2022.

De invoering van een Trustregister is één van de maatregelen die is opgenomen in de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn. Het Trustregister wordt als een apart register beheerd door de Kamer van Koophandel en heeft ook een eigen website.

Het Trustregister zal bestaan naast het 'reguliere' UBO-register voor Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten. Voor meer informatie over het UBO-register verwijzen wij naar onze Genoteerd 'Het Nederlandse UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten'.

Wat is het Trustregister?  

Het Trustregister is een publiek toegankelijk register waarin bepaalde persoonlijke gegevens worden opgenomen van de UBO’s van trusts en van soortgelijke juridische constructies, waaronder het FGR. 

Het Trustregister is van toepassing op trusts en soortgelijke juridische constructies, als (i) de ‘trustee’ in Nederland is gevestigd of (ii) de ‘trustee’ buiten de Europese Unie woonachtig is en namens de trust of soortgelijke juridische constructie in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.

De verplichting tot registratie en het actueel houden van UBO-gegevens in het Trustregister wordt neergelegd bij de trustee van een trust of degene die een soortgelijke positie vervult bij een soortgelijke juridische constructie (hierna: trustees). UBO’s zijn verplicht mee te werken aan de registratie en zijn verplicht de trustees van de benodigde informatie te voorzien. Voor meer informatie over het Trustregister en de daaruit voortvloeiende verplichtingen verwijzen wij ook naar onze nieuwsbrief van 5 januari 2022

Wanneer moeten de trust en de UBO-informatie worden geregistreerd?

Trustees hebben vanaf 1 november 2022 drie maanden de tijd om reeds bestaande trusts en soortgelijke juridische constructies en de UBO’s van deze trusts of soortgelijke juridische constructies te registreren in het Nederlandse Trustregister. Deze registratietermijn eindigt dus per 1 februari 2023. Voor nieuw ingestelde trusts en soortgelijke juridische constructies geldt dat de trustee binnen één week aan de registratieplicht moet voldoen. Na de eerste registratie dienen wijzigingen binnen één week te worden doorgegeven.

Nadat de trustee de trust of soortgelijke juridische constructie heeft ingeschreven wordt aan de trust of soortgelijke juridische constructie een uniek kenmerk toegekend. De trustee is verplicht dit kenmerk te vermelden op alle brieven, facturen en andere schriftelijke uitlatingen die de trustee namens de trust verricht, ook als er in die uitlating geen Nederlandse connectie is.

Contact

Heeft u vragen over het Trustregister? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.

Disclaimer
Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.