In deze editie van Genoteerd komt de toepassing van de nieuwe verliesverrekeningsmaatregel aan bod en worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de praktijk.

De opbouw van deze bijdrage is als volgt:

  • allereerst zal de nieuwe verliesverrekeningsmaatregel in de vennootschapsbelasting worden beschreven, waarbij de werking wordt geïllustreerd aan de hand van twee rekenvoorbeelden (onderdeel 2);
  • vervolgens wordt ingegaan op de samenloop met de kwijtscheldingswinst(vrijstelling) en de samenloop met de herwaarderingsmogelijkheid waarin artikel 20a, lid 12, Wet VPB voorziet (onderdelen 3 en 4);
  • hierna wordt stilgestaan bij de samenloop van de nieuwe verliesverrekeningsmaatregel met de fiscale eenheid in het kader van de verrekening van zogenoemde voorvoegingsverliezen (onderdeel 5);
  • verder wordt ingegaan op de betekenis van goedkoopmansgebruik en de timing van baten en lasten in het kader van de nieuwe verliesverrekeningsmaatregel (onderdeel 6);
  • tot slot komt de verrekening van houdster- en financieringsverliezen aan bod (onderdeel 7).

De verschillende onderdelen van deze bijdrage worden, waar nodig, afgesloten met enkele praktische conclusies en aandachtspunten.