Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen we graag naar een eerder artikel.

De Minister van Financiën bevestigt het standpunt dat hij heeft ingenomen bij de bespreking van de programmawet eind december 2023 en stelt dat een Nederlandse StAK een juridische constructie is die moet gemeld worden in de aangifte personenbelasting van de oprichter. De inkomsten van de StAK vallen niet onder het toepassingsgebied van de Kaaimantaks. De doorkijkbelasting is dus niet van toepassing. De voorwaarden zijn wel dat de StAK geen aandelen van een juridische constructie houdt en dat de voorwaarden van de Certificeringswet van 15 juli 1998 voldaan zijn.

De voorwaarden van de Certificeringswet zijn dat de StAK aandelen moet certificeren en dat er een onmiddellijke uitkering van de inkomsten moet zijn door de StAK aan de certificaathouder. Uit de parlementaire voorbereidingen van de Certificeringswet blijkt dat met “onmiddellijk” binnen de 15 dagen wordt bedoeld. De Ruling Commissie heeft twee voorwaarden toegevoegd. De certificaten dienen op basis van een één-op-één verhouding met onderliggende aandelen te worden uitgegeven en de StAK kan de aandelen niet vervreemden zonder voorafgaande goedkeuring van de certificaathouder.

Een StAK die voldoet aan de voorwaarden van de Certificeringswet en geen juridische constructie houdt, moet volgens de Minister enkel gemeld worden in de aangifte personenbelasting van de oprichter.

In het antwoord op de parlementaire vraag bevestigt de Minister ook dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de certificering van aandelen van een vennootschap of de certificering van delen van een maatschap. De Minister maakt geen onderscheid tussen een StAK/vennootschap-structuur en een StAK/maatschap-structuur. De voorwaarde “certificering van aandelen” is voldaan bij de certificering van delen van een maatschap.

Eén van de wijzigingen die aan de Kaaimantaks sinds 1 januari 2024 is aangebracht, betreft de invoering van een belasting op fictieve uitkeringen. De Minister verduidelijkt nog dat de belasting op uitkeringen door de StAK en de nieuwe belasting op fictieve uitkeringen evenmin van toepassing zijn als de voorwaarden van de Certificeringswet vervuld zijn.

Cruciaal is volgens de Minister dat de inkomsten onmiddellijk en volledig worden doorgestort aan de certificaathouder en dat er in de StAK/vennootschap-structuur of StAK/maatschap-structuur geen zwevend vermogen wordt gecreëerd.