Update 13 september 2022 - Op 13 september 2022 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel zal naar de Eerste Kamer worden gestuurd voor verdere behandeling en stemming. Het drempelbedrag aan schulden bedraagt conform de derde nota van wijziging € 700.000. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is nog steeds 1 januari 2023 met als eerste peildatum 31 december 2023.

Update 25 maart 2022 - Op 24 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan te melden voor plenaire behandeling. Daarnaast heeft hij de derde nota van wijziging van het wetsvoorstel gezonden naar de Tweede Kamer. In deze derde nota is het drempelbedrag aan schulden verhoogd van € 500.000 naar € 700.000, zoals in het coalitieakkoord 2021 is aangekondigd (zie voor meer informatie over de plannen van kabinet-Rutte IV onze nieuwsbrief van 19 januari 2022). De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is nog steeds 1 januari 2023 met als eerste peildatum 31 december 2023.

Doel wetsvoorstel

Het kabinet beoogt met het wetsvoorstel leningen van een vennootschap aan zijn directeur-grootaandeelhouder en andere aanmerkelijkbelanghouders (ab-houder) te ontmoedigen. Op basis van de maatregel in het wetsvoorstel moet vanaf 1 januari 2023 een fictieve winstuitdeling in aanmerking worden genomen voor zover de schulden van de ab-houder en zijn partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 500.000. Deze fictieve winstuitdeling is belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Ab-houders hebben tot 31 december 2023 de tijd om te anticiperen op het wetsvoorstel. Zie voor meer informatie over dit wetsvoorstel ons nieuwsbericht van 18 juni 2020.

Bredere discussie fiscale behandeling vermogen

Bij zijn verzoek tot aanhouden van het wetsvoorstel laat de staatssecretaris nu weten dat het wetsvoorstel moet worden gezien binnen de context van een bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie kan worden gevoerd. Bij die discussie moet de onderlinge samenhang tussen de verschillende boxen van de Wet inkomstenbelasting 2001 in onderlinge samenhang worden bezien.

Gevolgen aanhouden wetsvoorstel

Afgezien van een vertraging van het parlementaire proces, is er momenteel nog geen sprake van een inhoudelijke wijziging van het wetsvoorstel. Wel kan vertraging een impact hebben op de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel. Verder is het interessant dat expliciet wordt verwezen naar de onderlinge samenhang tussen box 1, box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting. Daarmee lijkt ruimte te worden ingebouwd om het wetsvoorstel te wijzigen of aanvullende maatregelen aan te kondigen, als de formatie daartoe aanleiding geeft. De verdere voortgang van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel volgen wij met belangstelling en uiteraard zullen wij u informeren over eventuele relevante ontwikkelingen.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.