You are here:
18 oktober 2019 / nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks

Op 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de effectentaks vernietigd. De vernietiging geldt evenwel enkel voor de toekomst.

Constitutional Court annuls tax on securities accounts

Achtergrond

Sinds 10 maart 2018 kan in België een taks op effectenrekeningen verschuldigd zijn door natuurlijke personen die belastbare financiële instrumenten aanhouden op een of meer effectenrekeningen bij al dan niet in België gevestigde tussenpersonen. Als de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten de drempel van 500.000 euro bereikt of overschrijdt is een taks van 0,15% verschuldigd op jaarbasis. In principe worden de waarden op 4 referentietijdstippen - 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september - opgeteld en gedeeld door 4.

Beslissing van het Grondwettelijk Hof

Op 17 oktober 2019, heeft het Grondwettelijk Hof deze effectentaks vernietigd. Het Hof stelt dat de effectentaks het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie op meerdere punten schendt. Zo acht het Hof het o.m. niet redelijk verantwoord dat de taks niet van toepassing is op afgeleide financiële producten die op een effectenrekening worden ingeschreven of op aandelen op naam.

Gevolgen

In beginsel heeft een vernietiging terugwerkende kracht. Dit betekent dat de vernietigde norm geacht wordt niet te hebben bestaan. Gelet op de budgettaire en administratieve gevolgen die een vernietiging met terugwerkende kracht teweeg brengt, worden de gevolgen van de vernietigde effectentaks door het Hof evenwel gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019.Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... lees meer
Belgian team collecting the award for 'Best Law Firm of the Year' during the Trends Legal Awards 2019

Loyens & Loeff België wint twee awards tijdens Trends Legal Awards

We zijn verheugd aan te kondigen dat we niet alleen de award 'Best Law Firm of the Year' hebben gewonnen, maar ook de award voor 'Best Law Firm in Tax Law' tijdens... lees meer

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet... lees meer