You are here:
15 april 2021 / nieuws

Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed op marktwaarde te laten (her)taxeren

Zorginstellingen staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in de wijze waarop hun vastgoed wordt gewaardeerd. Vanaf 1 juli 2021 moeten banken de marktwaarde van vastgoed als uitgangspunt nemen bij het verstrekken van financieringen. In deze Healthbit gaan wij in op de ontwikkelingen en de verplichtingen waar zorginstellingen op korte termijn aan moeten voldoen.

Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed

Richtsnoeren waardering vastgoed

In richtsnoeren van de European Banking Authority zijn regels opgenomen op basis waarvan een bank financiering mag verstrekken. De Nederlandsche Bank heeft recent aangegeven dat zij deze richtsnoeren overneemt. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor zorginstellingen met vastgoed.

Marktwaarde leidend bij (her)taxatie

Op dit moment hanteren banken bij het bepalen van de waarde van zorgvastgoed veelal de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bij zorgvastgoed vastgesteld op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Dat is de herbouwwaarde van het vastgoed minus de afschrijvingen als gevolg van veroudering.

In de richtsnoeren is echter opgenomen dat de waardering van vastgoed moeten worden gebaseerd op de marktwaarde van het vastgoed. De marktwaarde is het geschatte bedrag dat een potentiële koper zou betalen voor een object. De marktwaarde dient vastgesteld te worden door een taxateur. Onder meer de locatie van het vastgoed, de huurstromen, de bereikbaarheid en de bestemming van het vastgoed zijn van invloed op de marktwaarde.

(Her)taxatieplicht

Uit de richtsnoeren volgt dat een vastgoedeigenaar een taxatierapport moet overleggen aan de bank voor de verkrijging van financiering waarbij het vastgoed als onderpand dient. Vanaf 1 juli 2021 geldt dat de betrokken bank voor nieuwe financieringen (of voor nieuw vastgoed onder een bestaande kredietovereenkomst) dient te beschikken over een actueel taxatierapport dat is gebaseerd op de marktwaarde van dat vastgoed.

Ingeval van een wijziging van een reeds bestaande kredietovereenkomst na 1 juli 2022 dient een actueel hertaxatierapport te worden overgelegd. Of een (toekomstige) hertaxatieplicht van toepassing is, hangt af van de aard van de wijzigingen en de hoogte van het krediet.

Gevolgen voor zorginstellingen

De overgang naar een waardering op grond van de marktwaarde kan een grote impact hebben op de waarde die vastgoed ‘op papier’ heeft. Dit geldt in het bijzonder voor vastgoed van zorginstellingen, omdat de waardering op grond van de marktwaarde in de zorgsector vaak nog een uitzondering is. Het is van groot belang dat zorginstellingen zich hiervan bewust zijn.

Als de marktwaarde lager uitvalt dan de huidige vastgestelde (WOZ-)waarde, dan wordt de financiering (in elk geval op papier) riskanter voor de bank. De bank zal dan waarschijnlijk meer zekerheid willen verkrijgen. Gedacht kan worden aan het stellen van extra zekerheden (zoals een pand- of hypotheekrecht) of een versnelde aflossing van het huidige krediet.

Als de marktwaarde hoger uitvalt dan de huidige vastgestelde (WOZ-)waarde, dan biedt dit juist mogelijkheden voor zorginstellingen om meer financiering aan te trekken. Extra financiering kan worden gebruikt voor investeringen (bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie).  

Tijdig actie vereist!

De wijzigingen betekenen dat er werk aan de winkel is voor zorginstellingen met vastgoed. Zorginstellingen dienen voor een (her)taxatie data te verstrekken die op dit moment vermoedelijk vaak nog niet zijn opgenomen in de (zorg)administratie. Zorginstellingen zullen op tijd moeten beginnen met het verzamelen van die data om tijdig aan de (her)taxatieplicht te kunnen voldoen.

Meer informatie

De adviseurs van Loyens & Loeff hebben recentelijk een uitgebreider artikel over dit onderwerp gepubliceerd. Dit artikel is hier te lezen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp, schroom dan niet om contact op te nemen met Jan Vonk Noordegraaf, Bo Drenth of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.Watersnood in Limburg: wie betaalt de schade?

Extreme weersomstandigheden zorgden eerder deze maand voor enorme wateroverlast en overstromingen in het Limburgse heuvelland. lees meer
Evenredigheid in het bestuursrecht

Evenredigheid in het bestuursrecht

Op 7 juli 2021 verschenen conclusie van staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven. lees meer
De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking van verkoop van alcohol

De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking

De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking van verkoop van alcohol lees meer