You are here:
22 november 2019 / artikel

Vrijstelling overdrachtsbelasting per zelfstandig deel van een verdieping

Volgens het Hof-Arnhem Leeuwarden bestaan de verdiepingen ieder uit ten minste twee afzonderlijk bruikbare gedeeltes en heeft belanghebbende recht op teruggaaf van de overdrachtsbelasting.

The impact of the corporate income tax reform on private investment companies in Belgium

Belanghebbende heeft een kantoorpand verkregen en ten tijde van de verkrijging waren delen van de derde en vijfde verdieping korter dan 2 jaar in gebruik. Op basis van de toen geldende verlengde termijn van 24 maanden voor de projectontwikkelaarsresolutie (deze gold van 1 november 2012 tot en met 31 december 2014) meende belanghebbende recht te hebben op de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting.

Rechtsvraag

Na een lange procedure tot aan de Hoge Raad is voor het hof nog in geschil of de derde en vijfde verdieping voor het geheel al langer dan 2 jaar in gebruik zijn genomen of dat voor delen van deze verdiepingen de vrijstelling kon worden toegepast.

Beoordeling

Na een waarneming ter plaatse heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden vastgesteld dat beide verdiepingen uit minstens twee aparte afzonderlijk bruikbare gedeeltes bestaan. Alle faciliteiten en voorzieningen voor afzonderlijk gebruik zijn hiervoor aanwezig. Huurderscheidende wanden waren aanwezig en elk gedeelte was voorzien van alle installaties zoals een eigen verbruiksmeter van water en elektriciteit. De gedeeltes die niet de twee jaarstermijn overschrijden komen dus in aanmerking voor de samenloopvrijstelling. Belanghebbende heeft recht op een teruggaaf van de overdrachtsbelasting.

Belang

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden was alleen van belang of afzonderlijke zelfstandig bruikbare gedeeltes op iedere verdieping aanwezig waren. Dit is een zeer feitelijke toets.Holding Regimes 2018

2% lager overdrachtsbelastingtarief op kantoortransformaties

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing is op kantoortransformaties. lees meer

Terecht met terugwerkende kracht herzienings-btw nageheven

De verkoper is alsnog herzienings-btw verschuldigd als achteraf komt vast te staan dat de overdracht van vastgoed met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw... lees meer

2% overdrachtsbelasting bij kluskavel

A-G Ettema heeft geconcludeerd tot toepassing van het 2% voor woningen en is daarbij ingegaan op de tariefsproblematiek bij transformaties. lees meer