You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Verhuur zonnepanelen op vrijgesteld verhuurd vastgoed belast met btw

De verhuur van zonnepanelen die zijn geplaatst op een onroerende zaak die btw-vrijgesteld wordt verhuurd, vormt een zelfstandige, met omzetbelasting belaste, prestatie. Dit leidt ertoe dat de verhuurder recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Energy Team achieves once again top-tier rankings in the Legal 500 EMEA

Rechtsvraag en belang

Belanghebbende huurt een onroerende zaak en verhuurt deze btw-vrijgesteld door. Voor het gebruik van de door belanghebbende geplaatste zonnepanelen is met de huurder een aparte verhuurovereenkomst afgesloten. De vraag die aan de orde is, is of de verhuur van de zonnepanelen een zelfstandige (belaste) dienst vormt dan wel zodanig samenhangt met de verhuur van de onroerende zaak dat deze opgaat in die (vrijgestelde) dienst. De relevantie van deze zaak is gelegen in de mogelijkheid voor belanghebbende om het recht op aftrek van voorbelasting ter zake van de aanschaf, installatie en het onderhoud van de zonnepanelen te effectueren. Dit is alleen mogelijk indien de verhuur van de zonnepanelen een zelfstandige prestatie vormt ten opzichte van de vrijgestelde verhuur van de onroerende zaak.

Beoordeling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verhuur van de zonnepanelen een afzonderlijke prestatie is, waardoor belanghebbende recht op aftrek van voorbelasting heeft. Daarbij heeft de rechtbank onder meer overwogen dat van belang is dat een afzonderlijke vergoeding voor de verhuur van de zonnepanelen wordt berekend en dat de huurder de keuze heeft om de zonnepanelen al dan niet te huren.

Praktijkbelang

De vraag of de verhuur van zonnepanelen opgaat in de vrijgesteld verhuur van de onroerende zaak is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en bovenal vatbaar voor interpretatie. Onder omstandigheden kan het voordelig zijn om deze verhuur btw-belast plaats te laten vinden. Bij het plaatsen van zonnepanelen raden wij dan ook aan om te inventariseren welke btw-gevolgen kunnen optreden en welke optimalisatiemogelijkheden bestaan. Uiteraard ondersteunen wij u daar graag bij.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.real-estate-2020-newsletter.jpg

Nieuw wetsvoorstel “WHOA”: huurder in nood

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer

Differentiatie overdrachtsbelasting

De wetsvoorstellen voor wijzigingen in overdrachtsbelastingen hebben grote gevolgen voor de woningmarkt. lees meer