You are here:
05 juni 2020 / artikel

Loyens & Loeff staat Liander bij in cruciale procedure over de aansluitplicht - CBb gaat ‘om’

Op 2 juni 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’), de hoogste (economisch-)bestuursrechtelijke instantie, een belangwekkende uitspraak gedaan over de wijze waarop elektriciteitsaansluitingen moeten worden gemaakt.

In deze uitspraak komt het CBb terug op eerdere jurisprudentie volgens welke de netbeheerder bij de vraag of aanspraak kan worden gemaakt op een aansluiting, de WOZ-beschikking bepalend is. Het CBb preciseert nu dat de WOZ-beschikking een ‘weerlegbaar bewijsvermoeden’ oplevert en dat de feitelijke objectafbakening uiteindelijk doorslaggevend is. Ook geeft het CBb aan op welke wijze die objectafbakening dient plaats te vinden. De uitspraak is van belang voor alle marktdeelnemers omdat hiermee een einde komt aan een gegroeide maatschappelijk onwenselijke praktijk waarbij voor dezelfde installatie meerdere aansluitingen worden gevraagd om de tarievensystematiek te ontwijken.

Netbeheerder Liander N.V. werd in deze procedure bijgestaan door Loyens & Loeff. Roland de Vlam en Gijs Wilbers waren de gemachtigden voor Liander in de procedure.

De volledige uitspraak is hier te vinden. Een samenvatting van deze uitspraak kunt u hier lezen.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met ons Energy Team.


Solar Panels

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving... lees meer

Weerlegbaar bewijsvermoeden WOZ-beschikking

Is de netbeheerder gebonden is aan de objectafbakening zoals die blijkt uit de door het college van B&W afgegeven WOZ-beschikking? lees meer