You are here:
29 oktober 2019 / artikel

Kwalificatie van parkeerovereenkomsten. Is het nu als huur te kwalificeren?

Een parkeergarage inrijden en op een lege willekeurige parkeerplaats gaan staan, is iets wat men regelmatig doet. Indien men een parkeerovereenkomst heeft met de exploitant van de parkeergarage wordt een dergelijke parkeerplaats ook wel een ‘zwerfplek’ genoemd. De vraag is hoe zo’n parkeerovereenkomst gekwalificeerd moet worden.

Meestal wordt aangenomen dat het hier geen huurovereenkomst betreft, omdat daarvoor vereist is dat het gebruiksrecht ziet op een duidelijk afgebakend object. Recent heeft de kantonrechter te Dordrecht echter met die benadering gebroken.

Het ging in deze zaak om een parkeergarage waarbij de Gemeente Dordrecht 100 parkeerplaatsen in gebruik gaf aan de gedaagde, tegen een redelijke prijs. Er waren geen specifieke parkeerplaatsen aangewezen, slechts een gebruiksrecht op 100 willekeurige plaatsen in de garage. De rechter stelt dat een specifieke zaak als object, geen vereiste voor huur is. Daarbij merkt de kantonrechter op dat uit de wetsgeschiedenis van het huurrecht, ook niet blijkt dat het gebruiksrecht op een niet specifiek gedeelte van een zaak tot gevolg heeft dat van huur geen sprake is.

Als de uitspraak van de kantonrechter stand zal houden en het tegen betaling in gebruik geven van zwerfplekken inderdaad als huur aangemerkt moet worden, kan dit gevolgen hebben voor de praktijk. Ten aanzien van vastgoedtransacties zullen in dat geval de parkeerovereenkomsten in het licht van ‘koop breekt geen huur’, van rechtswege overgaan op de nieuwe eigenaar zonder dat medewerking van de huurder is vereist. Nu wordt meestal aangenomen dat parkeerovereenkomsten pas overgaan na contractsoverneming, waarbij dan nog wel medewerking van de huurder is vereist.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Mathijs Jansen of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.Holding Regimes 2018

2% lager overdrachtsbelastingtarief op kantoortransformaties

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing is op kantoortransformaties. lees meer

Terecht met terugwerkende kracht herzienings-btw nageheven

De verkoper is alsnog herzienings-btw verschuldigd als achteraf komt vast te staan dat de overdracht van vastgoed met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw... lees meer

2% overdrachtsbelasting bij kluskavel

A-G Ettema heeft geconcludeerd tot toepassing van het 2% voor woningen en is daarbij ingegaan op de tariefsproblematiek bij transformaties. lees meer