You are here:
15 oktober 2021 / nieuws

Genoteerd - Werken vanuit huis

Op 12 maart 2020 werd door het kabinet aangekondigd dat vanwege COVID-19 iedereen die daartoe in staat was de komende twee weken thuis moest werken. Inmiddels houdt COVID-19 ons al meer dan anderhalf jaar in de greep. In vergelijking met de situatie van voor COVID-19 wordt ten gevolge van de coronacrisis thans op grote schaal thuisgewerkt.

De verwachting is dat ook ná de coronacrisis meer mensen (gedeeltelijk) thuis zullen blijven werken. Nu het werken vanuit huis – in het licht van deze ontwikkelingen – een steeds meer voorkomende variant van flexibel werken begint te worden, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken.

In deze bijdrage zal allereerst worden stilgestaan bij de mogelijkheden voor werknemers om een aanpassing van de werkplek te verzoeken, waarbij het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ zal worden besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan  de thuiswerkplek, in welk kader de op de werkgever rustende verplichtingen uit hoofde van de Arbowetgeving en het Burgerlijk Wetboek (BW) ten aanzien van de thuiswerkplek zullen worden behandeld. Voorts wordt stilgestaan bij de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de implementatie van een thuiswerkregeling, waarna wordt ingegaan op enkele fiscale aspecten ten aanzien van de thuiswerkplek. Tot slot zal een aantal praktische aanbevelingen volgen.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over 'Werken vanuit huis' of lees het hieronder. Blik op 2022 voor het Nederlandse familiebedrijf

Graag kijken wij met u vooruit naar wat 2022 het Nederlandse familiebedrijf gaat brengen op fiscaal en civiel-juridisch vlak. lees meer

Aanpassing Arbovrijstelling in de Werkkostenregeling

Aanpassing Arbovrijstelling in de (Werkkostenregeling) WKR met verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet. lees meer

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn

Om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren is de Europese Klokkenluisersrichtlijn geïntroduceerd. lees meer