You are here:
02 april 2020 / artikel

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

Door de Coronacrisis zou men bijna vergeten dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding.

Voor werkgevers die reeds een transitievergoeding hebben betaald bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met werknemers met een slapend dienstverband, kan de compensatie hiervan een welkome uitkomst bieden om de liquiditeitspositie van de werkgever te verbeteren. Hierbij hebben wij (kort) de belangrijkste punten van de Regeling compensatie transitievergoeding uiteengezet.

Voorwaarden

De compensatie kan worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. Onder de volgende voorwaarden kunnen werkgevers de betaalde transitievergoeding terugkrijgen:

  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd na het einde van de wachttijd (104 weken, of langer vanwege een loonsanctie), omdat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten;
  • de werknemer was ten tijde van het einde van het dienstverband nog steeds ziek;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding; en
  • de werkgever heeft een transitievergoeding aan de werknemer betaald.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen met (bijvoorbeeld) de volgende documenten:

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd, de beëindigingsovereenkomst waaruit ook blijkt dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen (denk bijvoorbeeld aan documenten die aantonen hoe hoog het maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd);
  • een bewijs dat de transitievergoeding is betaald (bijvoorbeeld een bankafschrift).

Hoe hoog?

De compensatie is beperkt tot het bedrag aan transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het zogenaamde ‘slapend dienstverband’ wordt niet gecompenseerd.

Wanneer?

De compensatie kan aangevraagd worden ten hoogste zes maanden na betaling van de transitievergoeding. Voor transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020, geldt dat een aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend.

Mocht u vragen hebben over de compensatieregeling, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer